Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
+48 12 26-34-100 fax. +48 12 27-86-860
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót
budowlanych w ramach projektu pn."Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka
- etap IV
Zadanie 4 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej - Czarnochowice Gmina Wieliczka"
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka
Wodno - Ściekowa w Aglomeracjach
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad
robotami budowlanymi w ramach projektu pn. Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV,
zadanie 4 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej - Czarnochowice Gmina Wieliczka" w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka Wodno -
Ściekowa w Aglomeracjach.
Zakres robót budowlanych podlegających usłudze nadzoru inwestorskiego:
3.1. Zamówienie na roboty budowlane obejmuje wykonanie sieci oraz sięgaczy kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowości Czarnochowice o średnicach DN200, z litych jednorodnych rur i
kształtek kielichowych PVC-U z wydłużonym kielichem łączonych na uszczelki gumowe albo
złączki kielichowe do rur o wymaganiach:
- materiał PVC-U lity, jednorodny, utwardzony niezmiękczony,
- najwyższa szczelność połączeń i odporność chemiczna,
- posiadanie atestów na cały asortyment rur i kształtek,
- dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych I - III Kategorii
Dla odcinków kanalizacji sanitarnej realizowanej w technologii przewiertów sterowanych i
przecisków stosować:
- rury kamionkowe glazurowane zgodne z PN-EN 295 łączone na mufę ze stali molibdenowej z
uszczelką kauczukowo - elastomerową, o wytrzymałości > 80 KN/m.
- rury stalowe SP-CZ-B1 jako rury przeciskowe ochronne zakończone manszetami
gumowymi + rury PVC SN8 jako rury właściwe, wciągane do rur przeciskowych na
płozach dystansowych - dla przewiertów wymagających stosowania rur ochronnych.
3.2. W projekcie wykonawczym przyjęto minimalne dopuszczalne spadki kanałów na poziomie 0,5%
dla kanałów DN 200. Kolektory projektuje się wykonać w wykopach o ścianach pionowych w
85% mechanicznie i 15% ręcznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem lub
igłofiltrami.
3.3. Zamówienie na roboty budowlane dotyczy również wykonania i rozruchu bezobsługowej
pompowni ścieków, która pracować będzie w systemie automatycznym, a praca pomp sterowana
będzie układem elektronicznym współpracującym z czujnikiem poziomu ścieków.
Przekazywanie sygnałów o pracy i stanach awaryjnych odbywać się będzie za pośrednictwem
modemu GSM. pompownia, jako całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych
zgodną z PN-EN 12050-1 : 2002 oraz posiadać oznaczenie CE. Pompownia zasilana będą z
przyłącza pomiarowego. Do pompowni przewidziano dojazd zakończony placem manewrowym
do zawracania. Teren pompowni zostanie wygrodzony, wyposażony w bramę wjazdową,
nawierzchnię z kostki brukowej i lampę oświetleniową.
3.4. Zakres rzeczowy robót budowlanych:
- 1 pompownia DNI 500
- 487,50 m kanalizacji sanitarnej DN200 w tym 127 mb kamionki przeciskowej i 360,50 mb
PCV
- 276,OOm przyłączy kanalizacji sanitarnej PCV DN160
- 154,00 rurociąg tłoczny PE DN90
-31 studni kanalizacyjnych DNI000
- 33 studzienek kanalizacyjnych DN400
- 1 studnia rozprężna DN600
3.5. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony poniżej,
w tym wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 póz. 1202z późn. zm.):
3.5.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;
3.5.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3.5.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania;
3.5.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, potwierdzanie wykonania, merytoryczna
akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych),
3.5.5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkiycia robót lub
elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii technicznych dotyczących prowadzonych
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych;
3.5.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3.5.7. wymaganie od wykonawcy robót budowlanych wykonania poniższych czynności:
3.5.7.1. wykonania i utrzymywania zaplecza budowy, instalacji i zabudowań
tymczasowych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji prac;
3.5.7.2. zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania (m.in. tablica informacyjna budowy) przez cały
czas realizacji prac;
3.5.7.3. sporządzenia dokumentacji fotograficznej (wraz z opisem - nr działki,
punkty charakterystyczne, urządzenia na nieruchomości itp.) trasy kanalizacji przed
przystąpieniem do robót;
3.5.7.4. opracowania i uzyskania (łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji)
niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej dot. projektu organizacji rucłiu drogowego,
oznakowań i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót wraz z zapewnieniem
zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót;
3.5.7.5. dokonania na koszt wykonawcy robót budowlanych stosownych korekt
wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. koniecznych do prawidłowego
wykonania sieci, instalacji w przypadku stwierdzenia kolizji wykonywanych robót ze
znajdującymi się w terenie obiektami budowlanymi lub elementami infrastruktury
technicznej;
3.5.7.6. usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia;
3.5.7.7. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas
realizacji zadania;
3.5.7.8. naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania
awarii powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych;
3.5.7.9. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w
należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in.
obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli
dostęp do swoich posesji), składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych;
3.5.7.10. odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości (nawierzchnie, zieleń,
nasadzenia itp.), w których wykonywane były roboty budowlane - uporządkowanie
terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę robót budowlanych. W
szczególności wykonawca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić uzyskane
oświadczenie właściciela nieruchomości ojej odtworzeniu do stanu pierwotnego;
3.5.7.11. potwierdzenia złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót
budowlanych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania;
3.5.7.12. przestrzegania przepisów prawnych wynikających Ustawy Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. póz. 799 z późn. zin.) oraz Ustawy o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. póz. 992 z późn. zin.);
3.5.7.13. realizowania robót budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań
wynikających z uzgodnień dokonanych z podmiotami zarządzającymi
nieruchomościami, obiektami lub urządzeniami (m.in. Wody Polskie, Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z
o.o. Oddział w Tarnowie. TAURON SA, TP SA, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Wieliczce Sp. z o.o.; Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Gminny Zarząd Dróg w
Wieliczce), w tym:
- sporządzania i przekazywania dokumentacji powykonawczej,
- zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac w wymaganych terminach,
- uzgadniania szczegółowych warunków realizacji prac,
- wnoszenia koniecznych i wymaganych opiat.
3.5.7.14. weryfikacja dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
atesty, certyfikaty, itd. stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji robót budowlanych;
3.5.7.15. weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych
dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do
odbioru końcowego kompletów protokołów niezbędnych przy odbiorze;
3.5.7.16. monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych;
3.5.7.17. weryfikowanie i zatwierdzanie sporządzonej przez wykonawcę robót
budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej technicznej i dokumentacji
powykonawczej geodezyjno-kartograficznej;
3.5.7.18. weryfikowanie i akceptowanie okresowych raportów wykonawcy robót
budowlanych - zgodnie z zasadami podanymi we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego;
3.5.7.19. zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu
realizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy;
3.5.7.20. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.;
3.5.7.21. informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót
budowlanych problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją
robót;
3.5.7.22. ponoszenie odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi;
3.5.7.23. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, które
to szkody wykonawca zobowiązuje się pokiyć jeżeli ta szkoda ma związek z jego
działalnością;
3.5.7.24. sporządzanie okresowych raportów z nadzorowanych robót - na żądanie
Zamawiającego lub Instytucji Wdrażającej, na zasadach analogicznych jak dla raportów
dla wykonawcy robót budowlanych oraz zasadach określonych przez Instytucję
Wdrażającą;
3.5.7.25. współpraca (na wezwanie zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi
wdrażanie oraz kontrolującymi realizację Projektu współfinansowanego z POIiŚ;
3.5.7.26. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót
budowlanych, odbiór robót budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym
wykonawcy robót budowlanych - bez dodatkowego wynagrodzenia - zgodnie z
zasadami podanymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego;
3.5.7.27. dokonywanie odbiorów robót częściowych, zanikających, końcowych,
gwarancyjnych;
3.5.7.28. niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o wszelkich przerwach w
realizacji robót;
3.5.7.29. sprawdzanie rozwiązań zamiennych;
3.5.7.30. koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia;
3.5.7.31. rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury
technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając
odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych robót budowlanych;
3.5.7.32. występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie
uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności albo
konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań
konstrukcyjnych lub innych materiałów nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej;
3.5.7.33. potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
3.5.7.34. bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy;
3.5.7.35. podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w
zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków
finansowych;
3.5.7.36. pisemne informowanie Zamawiającego, w terminie do 5 dnia roboczego od
podjęcia informacji o zdarzeniu, o konieczności wykonania robót zamiennych lub
dodatkowych, nie uwzględnionych w umowie o realizację robót budowlanych;
3.5.7.37. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie
objętych umową o roboty budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
3.5.7.38. informowanie Zamawiającego o konieczności zwiększenia lub ograniczenia
ilości robót lub rezygnacji z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z
treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
3.5.7.39. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie
koniecznym do prawidłowego i płynnego nadzorowania robót budowlanych;
3.5.7.40. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich
miejscach do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu)
niezbędny do ich prawidłowego wykonania;
3.5.7.41. informowanie Zamawiającego o proponowanych przez wykonawcę robót
budowlanych propozycji zmiany materiałów, urządzeń. Wykonawca ma obowiązek
nadzorowania działań podejmowanych przez wykonawcę robót budowlanych w tym
zakresie, przedłożenie Zamawiającemu rezultatów tych działań do podjęcia ostatecznej
decyzji;
3.5.7.42. nadzorowanie badań żądanych przez siebie lub Zamawiającego,
dotyczących zbadania jakości robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych;
3.5.7.43. weryfikowanie poprawności dostarczonych przez wykonawcę robót
budowlanych, a żądanych przez siebie lub Zamawiającego, w stosunku do wskazanych
materiałów użytych podczas realizacji robót budowlanych;
3.5.7.44. uczestniczenie w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych;
3.5.7.45. posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia aktywnego
adresu poczty elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru do posiadania aktywnych i
działających numerów telefonów komórkowych;
3.5.7.46. na żądanie Zamawiającego:
a) Wykonawca przeprowadzi weryfikację (m.in. w terenie), wykonania przedmiotu
zamówienia przez osoby prowadzące nadzór inwestorski - bez dodatkowego
wynagrodzenia,
b) w przypadku gdy Wykonawca będzie tożsamy z osobą prowadzącą nadzór
inwestorski wówczas Zamawiający zleci na własny koszt kontrolę osobie trzeciej.
Negatywny wynik weryfikacji pracy poszczególnych osób prowadzić będzie do ich
zmiany na stanowisku osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru, natomiast
negatywna kontrola przeprowadzona przez osobę trzecią doprowadzi do rozwiązania
umowy i naliczenia kar umownych jak za odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy.
UWAGA: Inspektorem Koordynatorem będzie Inspektor Nadzoru Robót
sanitarnych.
3.6.Nadzór archeologiczny
3.6.1. Zakres nadzoru archeologicznego wynika z pisma OZKr.5183.184.2015.ED.AP.AS
z dnia 23.02.2015 r. sygnowanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, gdzie wskazano na istniejące na terenie zlewni A1-Czarnochowice stanowiska
archeologiczne;
3.6.2. Wykonawca ma zapewnić stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami
tj. codzienną kontrolę wykopów w trakcie trwania robót;
3.6.3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nadzoru - zdjęcie ma posiadać datę;
3.6.4. Prowadzenie dziennika nadzoru (nie należy utożsamiać z dziennikiem budowy)
3.6.5. Po zakończeniu prowadzenia nadzoru archeologicznego należy z przeprowadzonych
prac sporządzić sprawozdanie dla Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie;
3.6.6. W przypadku natrafienia na występowanie nawarstwień lub obiektów
pradziejowych i związaną z tym koniecznością ratowniczych badań wykopaliskowych,
archeolog prowadzący nadzór zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wojewódzkiego
Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i zapewnić dalszą obsługę inwestycji
w oparciu o szczegółowe wytyczne konserwatorskie;
3.6.7. Wykonawca powinien zapewnić obsługę inwestycji w zakresie uzyskania
koniecznych opinii, pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie prac archeologicznych,
składowania materiałów zabytkowych oraz reprezentowania Zamawiającego w kwestiach
merytorycznych i kontaktach z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków, jak
również z innymi instytucjami lub osobami;
3.6.8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca powinien brać udział w naradach,
konsultacjach oraz spotkaniach z mieszkańcami;
3.6.9. Z prowadzonego nadzoru, Wykonawca sporządzać będzie raporty w układzie
wskazanym przez Zamawiającego

CPV: 71.52.00.00-9, 71.35.19.14-3

Dokument nr: JRP.272.04.1.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. w .... Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy, (firmy) oraz
adresy Wykonawców, oraz cenę oferty brutto.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 07.12.2018r. do godz. w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka 32-
020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, Sekretariat Burmistrza 1 piętro, pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferty
złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
4.1. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy
4.2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.08.2019 r. Rozliczenie dla zadania, o
którym mowa w pkt 3 jest planowane do dnia 30.11.2019 r.
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii