Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Przystajń
Częstochowska 5
42-141 Przystajń
powiat: kłobucki
+48 34 319 11 53 fax +48 34 319 11 54
kancelaria@gminaprzvstain.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Przystajń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń
i jej jednostek organizacyjnych.
Wójt Gminy Przystajń zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż energii elektrycznej
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i jej
jednostek organizacyjnych.
2) Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
3) Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
4) Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
5) Szacunkowe zużycie w energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:

Dokument nr: RI-DP.272.13.2018

Składanie ofert:
6. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert
1) Ofertę prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przystajń do dnia
7.12.2018 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1
2) Dopuszcza się możliwość składania ofert drogą e-mail na adres wskazany w pkt 1
7. Do kontaktów w sprawie zapytania, przy zachowaniu formy pisemnej jest
upoważniony: Pan Grzegorz Sokołowski

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem
obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w
aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3) Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby
zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo
Energetyczne oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o
Podatku Akcyzowym.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz cenowy energii elektrycznej na zakup energii elektrycznej na
potrzeby obiektów Gminy Przystajń i jej jednostek organizacyjnych stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
1. Zamawiający:
Gmina Przystajń
NIP: 5742055766
miejscowość 42-141 Przystajń
adres: ul. Częstochowska 5
adres e-mail: kancelaria@gminaprzvstaiń.pl
strona internetowa: www.bip.przystajn.akcessnet.net
telefon +48 34 319 11 53
fax +48 34 319 11 54
godziny urzędowania: pn. 9:00-17:00
wt. -pt. 7:30 -15:30
5. Kryteria wyboru oferty
1) Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena tzn. zostanie wybrana oferta z
najniższą ceną.
2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego
zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii