Przetarg: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjne - konserwacyjnych drzew i krzewów obejmujących cięcia...

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjne - konserwacyjnych drzew i krzewów obejmujących cięcia sanitarne, prześwitujące, korygujące i formujące na terenie działek

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: UZDROWISKO HORYNIEC SP. Z o.o.
ul. SANATORYJNA 3
37-620 Horyniec-Zdrój
powiat: lubaczowski
tel. (16) 631 30 88, fax. (16 3) 631 33 55
Województwo: podkarpackie
Miasto: Horyniec-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjne - konserwacyjnych
drzew i krzewów obejmujących cięcia sanitarne, prześwitujące, korygujące i formujące
na terenie działek o nr ewid. 226/76, 226/77, 226/78, 226/79, 218/2, 218/18, 218/19 przy
ul. Sanatoryjnej w miejscowości Horyniec Zdrój.
2.2. Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany będzie skierować osoby posiadające
kompetencje do wykonywania prac, w tym co najmniej jedną osobę pełniącą nadzór nad
prowadzonymi pracami posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy SNTI i TO
w specjalności: budowa i konserwacja terenów zieleni będącą czynnym członkiem
stowarzyszenia.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a zarazem zakres prac przewidzianych do
wykonania w' ramach zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.
2.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

CPV: 77211500-7

Otwarcie ofert: 8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-01-2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego: Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec -
Zdrój Budynek Administracyjny - sala narad pokój nr 9.

Składanie ofert:
8.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11-01-2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.
ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec - Zdrój Budynek Administracyjny - sekretariat
pokój nr 4. Godziny pracy Zamawiającego - od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00.
8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do
28.02.2019 r.

Wymagania:
4.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, faxem lub
drogą elektroniczną uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do
adresata przed upływem określonego terminu.
ROZDZIAŁ 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
5.1 Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 6
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu składania
ofert.
ROZDZIAŁ 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
7.1 Wykonawca może złożyć w postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert.
7.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.4 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5 Treść oferty musi być zgodna z treścią zaproszenia.
7.6 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
7.7 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą
być parafowane przez wykonawcę.
7.8 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7.9 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty
7.10 Oferta raz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą w języku innym niż polski musi być
złożony z tłumaczeniem na język polski.
7.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.12 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
7.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę
7.14 Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy obejmujący w szczególności wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamów ienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym co najmniej jednej osoby
posiadającej uprawnienia rzeczoznawcy SNT1 i TO w specjalności: budowa
i konserwacja terenów zieleni będącej czynnym członkiem stowarzyszenia -
sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
zaproszenia;
b) pełnomocnictwo - o ile dotyczy;
c) oświadczenia i dokumenty, jeżeli są wymagane
7.15 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić
następujące oznaczenia:
<NAZWA I ADRES WYKONAWCY>
UZDROWISKO HORYNIEC SP. Z O.O.
ul. Sanatoryjna 3,37-620 Horyniec - Zdrój
OFERTA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
,,Wykonanie zabiegów pielęgnacyjne - konserwacyjnych drzew' i krzewów na terenie
działek o nr ew id. 226/76, 226/77,226/78, 226/79,218/2,218/18, 218/19
przy ul. Sanatoryjnej w miejscowości Horyniec Zdrój"
Oferta - nie otw ierać przed: 11-01-2019 r. godz. 10:15
7.16 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie
koperty/opakowania.
8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak
w pkt. 7.15 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".
8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert.
8.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
ROZDZIAŁ 9
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
9.1 Wykonawca poda cenę oferty, za wykonanie całości zamówienia, w Formularzu
Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
9.2 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
9.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów.
9.4 Cenę oferty należy określić na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
9.5 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Podstawą ustalenia ceny

Kontakt:
4.2 Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Smerecki - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy tel. 16 631 30 65 wewn. 193,
fax. 16 631 33 55.,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii