Przetarg: Dostawa wkładek dociskowych oraz podkładek

Przedmiot:

Dostawa wkładek dociskowych oraz podkładek

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 724 8192
w.gorski@mercus.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414778
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wkładek dociskowych oraz podkładek 4018 zgodnie z załączoną dokumentacją
Opis postępowania Dostawa:
1. WKŁADKA 3125-51.0-11.06.02 DOCISK OCYNK - 300 sztuk,
2. PODKŁADKA 4018.1-11.0-12 FI31 KSZTAŁT - 1 000 sztuk,
3. PODKŁADKA 4018.0-11.0-12.0 FI25 KSZTAŁT - 1 000 sztuk,
Wykonanie zgodnie z dokumentacją.
Ilości szacunkowe nie mogą stanowić żadnych roszczeń prawnych wobec zamawiającego.
Termin dostawy: sukcesywnie do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia, termin obowiązywania ceny do 31.12.2019 r.
Dokumenty wymagane przy dostawie: deklaracja zgodności, świadectwo jakości.
Gwarancja: 24 miesiące od daty zamontowanie, ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy.
Miejsce dostawy zostanie wskazane w zamówieniu.
TERMIN PŁATNOŚCI: 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT do MERCUS Logistyka.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/HZ4/19/60430

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-01-10 09:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-01-08 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414778

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Termin dostawy: sukcesywnie do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia, termin obowiązywania ceny do 31.12.2019 r.
Dokumenty wymagane przy dostawie: deklaracja zgodności, świadectwo jakości.
Gwarancja: 24 miesiące od daty zamontowanie, ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy.
Miejsce dostawy zostanie wskazane w zamówieniu.
TERMIN PŁATNOŚCI: 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT do MERCUS Logistyka.
Przy składaniu oferty cenowej należy dołączyć Ofertę w formacie PDF spełniającą poniższe warunki.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać warunkom postępowania oraz opisowi postępowania.
Oferta powinna zawierać: pełne dane oferenta oraz:
* pełną nazwę przedmiotu postępowania,
* proponowaną cenę za przedmiot postępowania,
a) cena przedmiotu postępowania uwzględniająca dostawę DDP według INCOTERMS 2010 magazyn Zamawiającego w PLN netto, tj. nie zawierającą podatku VAT,
b) cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),
c) w przypadku stosowania upustów względnie marż do cen producenta, należy podać cenę ostateczną,
* warunki płatności (przelewem, minimum 60 dni od daty dostawy towaru i wpływu faktury VAT w wersji papierowej do siedziby MERCUS Logistyka Sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice),
* termin realizacji przedmiotu postępowania (liczony od dnia otrzymania zamówienia przez Oferenta, preferowany/wymagany termin dostawy został wskazany powyżej),
* warunki gwarancji liczone od dnia zabudowy i/lub zamontowania i/lub uruchomienia (minimalne warunki gwarancji zostały określone powyżej),
Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być złożone przez oferenta w formie elektronicznej i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
Odrzuceniu podlegają oferty:
1.nie spełniające wymagań określonych w Warunkach udziału w postępowaniu;
2.których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania;
4.niepodpisane przez oferenta, zgodnie z zasadą reprezentacji;
5.niezawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferenta;
6.nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
MERCUS Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
W przypadku pojawienia się problemów związanych z obsługą techniczną Systemu Wspierania Zakupów KGHM proszę o kontakt z COPI KGHM:
Telefon: 76 74 80 788
E-mail: pomoc.copi@kghm.com
Postanowienia umowy/ zlecenia Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w warunkach zakupu, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
WKŁADKA 3125-51.0-11.06.02 DOCISK OCYNK.jpg
PODKŁADKA 4018.0-11.0-12.0 FI25 KSZTAŁT.jpg
PODKŁADKA 4018.1-11.0-12 FI31 KSZTAŁT.jpg

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Wojciech
Nazwisko: Górski
Ulica: ul. Kopalniana 11
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: w.gorski@mercus.com.pl
Telefon: 76 724 8192

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii