Przetarg: Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości

Przedmiot:

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
74 8 126 327 wew. 14.
urzad@miedzylesie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019", które obejmuje:
Rodzaj usługi Jednostka Waga kryteriów
Podział działki:
na 2 działki działka 8
za każdą następną wydzieloną działkę działka 4
Wznowienie, wyznaczenie lub ustalenie granic:
do 4 punktów punkt 15
za każdy następny punkt punkt 5
Rozgraniczenie nieruchomości:
do 4 punktów punkt 6
za każdy następny punkt punkt 2
Trwała stabilizacja granic punkt 2
Aktualizacja EGiB działka 2
Mapa do celów projektowych:
pierwszy hektar hektar 15
za każdy następny rozpoczęty hektar hektar 5
Mapa do celów projektowych dla obiektów liniowych:
pierwszy kilometr kilometr 15
za każde następne rozpoczęte 100 m hektometr 5
Wytyczenie inwestycji budowlanych budynek 3
Wytyczenie inwestycji liniowych (np. wodociąg, kanalizacja, oświetlenie) punkt 3
Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji powierzchniowych:
pierwszy hektar hektar 3
za każdy następny rozpoczęty hektar hektar 2
Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji liniowych (np. kanalizacja, wodociąg, droga):
pierwszy kilometr kilometr 3
za każde następne rozpoczęte 100 m hektometr 2
Razem: 100
ZAPROSZENIE
do postępowania na zadanie ,,Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019"
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 Międzylesie E-mail: urzad@miedzylesie.pl Tel.: 074 8126327 Fax: 074 8126126 Adres strony internetowej: www.miedzylesie.pl NIP 881-10-37-024 Rodzaj zamówienia:
CPV - 71354000-4 - usługi sporządzania map, CPV - 71355000-1 - usługi pomiarowe, CPY - 71353200-9 - Usługi opomiarowania.

CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71353200-9

Dokument nr: ITiG.271.1.2019-zo

Składanie ofert:
1. Termin składania ofert:
11 stycznia 2019 r. do godziny 10:00.

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy.
2. Oferta powinna zawierać:
o Wartość brutto dla każdej usługi.
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
o Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2.
3. Miejsce składania ofert:
Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), należy składać w formie elektronicznej (skany z podpisami i pieczątkami osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) na adres e-mail: ofertyitig@miedzylesie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10:00. W PRZYPADKU PRZESŁANIA MAILA Z OFERTĄ, KTÓRY NIE BĘDZIE ZATYTUOWANY W WW. SPOSÓB-ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA MAILA PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. Oferty, które wpłyną na ww. maila po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy niezwłocznie zostaną powiadomieni.
Tryb postępowania: Postępowanie nie objęte rygorem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Siwek - Kierownik referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, Tel. 74 8 126 327 wew. 14.