Przetarg: Dostawa materiałów hutniczych

Przedmiot:

Dostawa materiałów hutniczych

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2,
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
44 737 77 88, 44 737 36 43, fax. 44/737 77 88
lukasz.cichuta@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów hutniczych do regeneracji członów
gąsienicowych.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hutniczych zgodnie z poniższym zestawieniem:
Materiał Jedn. miary Wartość
1. Płaskownik 80x12 gat. 50 HF Atest Wyżarzony zmiękczająco 7500 kg
2. Rura fi 127x16 gat. R35 12 m 530/12 kg/m
3. Kątownik 100x100x10 gat. S235 540 kg
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (wyłącznie na pozycje, nie ilości) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Dokument nr: 479/D/2018/ŁC

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
o Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: lukasz.cichuta@ramb.pl
- faksem na nr.: 44/737 77 88 do dnia 11.01.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
05.02.2019r.
III. MIEJSCE DOSTAWY
? Magazyn Wydziału TZO w Rogowcu (od pon.-pt. w godz. 7.00-13.00).

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Oferta musi zawierać:
o Pieczęć firmową,
o Datę sporządzenia,
o Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, Regon,
o Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
o Okres związania z ofertą - min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
o Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
o Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.
o Podpisane oświadczenia nr 1,2.
o Akceptację (w formie oświadczenia) Ogólnych Warunków Zamówienia dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html
o Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
o Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
o Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego zamówienia, w tym również dokumentacja techniczna, treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
o w sprawach ogólnych: p. Łukasz Cichuta w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, tel.: 44 737 77 88, e-mail: lukasz.cichuta@ramb.pl,
o w sprawach technicznych: p. Łukasz Olejnik w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, tel. 44 737 36 43, e-mail: lukasz.olejnik@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii