Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2019-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński
ul. ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
powiat: Kraków
tel. 124 324 450, faks 124 324 451
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie - remont pomieszczeń II p. część południowa oraz zachodnia

CPV: 45110000-1, 45450000-6, 45111220-6, 45111300-1, 45421000-4, 45453000-7, 45330000-9,

Dokument nr: 550007172-N-2019, 80.272.404.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, podobnie jak w przypadku innych trybów nie noszących znamion trybu podstawowego, może być zastosowany wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawą, a zatem w przypadku spełnienia jednej z samoistnych przesłanek określonych w art. 67 ust. 1. Przytaczany powyżej artykuł w pkt 6 - dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym postępowaniu umowa podstawowa nr 80.272.148.2018 r. została zawarta w dniu 1.08.2018 r. Przedmiotem umowy była wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń dydaktycznych oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, poprzez powtórzenie prac na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego. W trakcie realizacji umowy nr 80.272.148.2018, na podstawie protokołu konieczności wprowadzono do realizacji roboty uzupełniające wynikające z wymogów nowego użytkownika takie jak: - rozbiórki obudowy szachtów, umartwienie wybranych elementów instalacji, wykonanie przykryć kanału technicznego w korytarzu II piętra część zachodnia budynku - rozbiórki, wyburzenia: zabudowy laboratoriów, ścianek, przed ścianek działowych, umartwienie wybranych elementów instalacji w pomieszczeniach nr 218-255 II piętra część południowa i zachodnia budynku Ww. prace odpowiadają asortymentowi i rodzajom prac ujętych w umowie podstawowej.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlano - Ślusarski TOMBUDOS, , Zręczyce 60, 32-420, Gdów, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii