Przetarg: Utwardzenie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe

Przedmiot:

Utwardzenie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
Chłapowskiego 5
63-100 Śrem
powiat: śremski
61 28 48 501 fax: 61 28 48 515
marek.mackowiak@smsrem.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śrem
Wadium: 20.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe na terenach będących w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej w przedmiarami (ślepy kosztorys). Specyfikację można otrzymać w siedzibie Zamawiającej w pok. nr 27. Cena za specyfikację 150,00 zł.

Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert: Przetarg odbędzie się w sali widowiskowej Spółdzielni w dniu 14.03.2019r o godz.1000

Składanie ofert:
5. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1) Oferty należy składać w Biurze Obsługi Lokatora Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Chłapowskiego 5 w terminie do 14.03.2019r do godz. 900.

2) Oferty należy składać w dwóch zaklejonych (zapieczętowanych) kopertach oznakowanych ,,Koperta nr 1" i ,,Koperta nr 2" w sposób umożliwiający identyfikację przedmiotu przetargu oraz identyfikację Wykonawcy (pieczęć Wykonawcy) bez konieczności ich otwierania.

w kopercie nr 1 oferent składa dokumenty wymienione w dziale VII ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1) SIWZ.
w kopercie nr 2 Wykonawca składa formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz dokumenty wymienione w dziale VII

ust. 2 pkt od 2 do 7 SIWZ.

3) Oferent winien oznaczyć koperty napisem:

koperta nr 1: ,,Przetarg - Utwardzenie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe" z dopiskiem (ocena podmiotowa

oferty)

koperta nr 2: ,,Przetarg - Utwardzenie nawierzchni pod wiaty śmietnikowe" z dopiskiem (ocena przedmiotowa

oferty)

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
2. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019r
Wymagany czas pracy: nie dłużej niż 5 dni roboczych na jedno utwardzone miejsce.

Wymagania:
3. Warunki udziału w przetargu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1) Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII SIWZ.

2) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) ocena poszczególnych warunków zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia"

b) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Wadium:

20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 0/100)

Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 14.03.2019r do godz.900, na jedno z podanych poniżej kont:

SBL Śrem: Nr 07 9084 0003 0001 2146 2000 0001,
PKO BP O/Śrem: Nr 37 1020 4160 0000 2802 0004 5344,
SANTANDER BANK POLSKA S.A.: Nr 31 1090 1405 0000 0000 4004 0595.

Uwagi:
7. Kryteria oceny ofert.

L.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

85%

2.

Rzetelność wyceny zamówienia

15%

Zamawiająca będzie oceniała każdą część zamówienia oddzielnie

3) Zamawiająca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia lub swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo umniejszenia zakresu robót w ramach posiadanych środków finansowych.

4) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie w sprawie zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom dostępny na stronie internetowej www.smsrem.pl
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 5

Sekretariat: 61 28 48 501 fax: 61 28 48 515

ogłasza przetarg nieograniczony

Kontakt:
1) Osoba upoważniona do kontaktu: Marek Maćkowiak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

2) Adres email Zamawiającej: marek.mackowiak@smsrem.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii