Przetarg: Remont budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o
ul. Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. 89 767 27 50
sekretariat@abklw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej 1 w zakresie : wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku, wykonanie ogrodzenia terenu wspólnoty ( ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych) z wydzieleniem miejsca na pojemniki na śmieci. Przedmiary robót w załączeniu .
Uwaga . Dodatkowo należy wycenić renowację drzwi drewnianych ( wrót 2 szt ).

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert do dnia 04.04.2019r .
Oferty można przesyłać na zwrotny adres e-mail, pocztą lub osobiści w sekretariacie ABK ul. Lipowa 21

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji - 30.09.2019r

Wymagania:
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca robót powinien sprawdzić wymiary z natury
Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za przedmiot zamówienia ma być przedmiar robót . Załączone przedmiary robót, nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i należy je traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar wg. własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie kosdnie
Sekretariat: 89 767 27 50 (sekretariat@abklw.pl)zty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami oraz z innymi elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy.
Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego.
Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i energii elektrycznej, łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji zamówienia, koszty oświetlenia, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu) konieczne do organizacji placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych.
Roboty ujęte w zapytaniu , a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.
Z poważaniem
Alicja Śmilgiewicz
Kierownik Działu Technicznego
Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii