Przetarg: Wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane

Przedmiot:

Wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucją S.A. Oddział Warszawa
ul. Marsa 95
04-470 Warszawa
powiat: Warszawa
22 367 14 83, 22 367 17 57
edyta.kania@pgedystrybucja.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 45 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne
wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy
elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa RE PRUSZKÓW obszar nr R-4: Gmina Błonie, Gmina Leszno, Gmina Kampinos.
Zamówienie będzie realizowane w okresie do 08.04.2020 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. 1 500 000,00 zł
netto

Dokument nr: 407/19/GZ

Specyfikacja:
Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul
Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy edyta.kania@pgedystrybucja.pl prośby o
SIWZ.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucją S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul.
Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 16.04.2019 do godziny 12:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy
przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączania nowych odbiorców na terenie PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE PRUSZKÓW obszar nr R-4: Gmina Błonie, Gmina Leszno,
Gmina Kampinos.
Numer Postępowania 407/19/GZ
Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 roku przed godz. 13;34

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 08.04.2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych
na realizację zadania

Wymagania:
Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Procedurą BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 zł

W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE
Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem
postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 45 000,00 zł.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena netto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 60 dni

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Tomasz Ajdukiewicz,
b) telefon: 22 367 14 83,
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14.00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Edyta Kania,
b) telefon: 22 367 17 57,
c) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95,
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii