Przetarg: Rozbiórka budynku

Przedmiot:

Rozbiórka budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
os. Leśne 24c
62-028 Koziegłowy
powiat: poznański
tel. 61 652 02 41, 501 265 404
biuro@cztbs.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koziegłowy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego UAM wraz z uporządkowaniem terenu w Koziegłowach przy ul. Kwiatowej 8, stanowiącego własność Czerwonackiego TBS
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku dawnego Domu Nauczyciela Akademickiego UAM (złożonego z budynku głównego, łącznika i hali stołówki) z wyłączeniem części jednokondygnacyjnej hali zawierającej czynną stację transformatorową MST-1137.
Budynek złożony jest z trzech brył: budynek główny czterokondygnacyjny niepodpiwniczony, dach płaski, połączony łącznikiem (parterowy, niepodpiwniczony, o płaskim dachu) w środku długiego boku od strony zachodniej elewacji z budynkiem typu hala dawnej stołówki (o dachu płaskim) z jej pomieszczeniami technicznymi. Budynek powstał pod koniec lat 70-ych XX-wieku. Zlokalizowany jest na działkach nr 197/65, 197/67, 197/71, 197/72, ark. 18 obr. 0006 położonych na narożniku ulic Kwiatowej i Leśnej.
Na terenie działki ponadto znajdują się fragmenty utwardzonych dróg wewnętrznych, dojścia piesze, elementy małej architektury, schody zewnętrzne, infrastruktura podziemna przyłącza, sieci i instalacje kd, ks, woda, elektroenergetyczna, oświetlenie zewnętrzne, teletechnika, cieplik.
Przez teren wzdłuż granic działek z ulicami przebiegają czynne sieci uzbrojenia terenu: kd, ks, oraz elektroenergetyczne w relacji do i od trafostacji MST-1137 zlokalizowanej w tylnej części stołówki.
Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym rozbiórki budynku dawnego Domu nauczyciela Akademickiego z elementami zagospodarowania terenu i instalacjami podziemnymi.
Metody wykonania prac rozbiórkowych, ich zakres oraz kolejność zostały szczegółowo opisane w pkt. 9 (str. 26-30) w/w projektu. W trakcie rozbiórki usunąć z gruntu wszelkie pozostałości fundamentów w/w budynków, chodników, betonowych podjazdów, krawężników i ich podbudowy. Uprzątnięcie terenu i niwelacja powinny umożliwić Inwestorowi rozpoczęcie
nowej inwestycji bez wykonywania dodatkowych robót związanych z porządkowaniem terenu po rozbiórce.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
<< Teren rozbiórki powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
? Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać w miarę możliwości na bieżąco poza rejon robót, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
? Roboty rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów BHP, w szczególności stosując odpowiednie narzędzia oraz sprzęt oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne.
? Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego dotyczącymi nadzoru na budowie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Składanie ofert:
Oferty należy składać:
<< w formie pisemnej na adres: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., os. Leśne 24c, 62-028 Koziegłowy, ? e-mailem na adres: biuro@cztbs.pl do dnia 15.04.2019 r. do godziny 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
40 dni roboczych od daty podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
cena brutto 100% w tym VAT.

Uwagi:
Warunki płatności:
Zamawiający, za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokona zapłaty przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w terminie 14 dni od dnia wpływu do biura Czerwonackiego TBS.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Maciej Wilk, tel. 501 265 404.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii