Przetarg: Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Dział przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycje
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków
powiat: Kraków
tel. 660 637 217
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 162
przy ulicy Stojałowskiego 31 w Krakowie
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar/ opis przedmiotu zamówienia*
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru
końcowego robót/prac*.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu do wysokości posiadanych
środków.

Dokument nr: MCOO.PRI.S162.4311.1.2019. MN

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz 10.30 w siedzibie Miejskiego
Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9 budynek ,,A" pok. 206.
Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje
o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
3
1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie, 31- 450 Kraków,
ul. Ułanów 9, Budynek ,,B ,, pok. 03 - Dziennik Podawczy
poniedziałek w godz. 7;30 - 15;30,
wtorek - piątek w godz. 7;00- 15;00
2. Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2019 r. r. godz. 7.30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót; 01 lipca 2019 r.
Termin zakończenia robót 27 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykaz dokumentów, których wymagane jest złożenie wraz z ofertą.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie złożonych dokumentów wskazanych pkt. 1
niniejszego Rozdziału.
6
Sposób przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość
robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony
na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji
katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty
pośrednie - Kp i zysk - Z. Cenę końcową należy podać brutto - z podatkiem VAT ( cena
netto + podatek VAT = cena brutto ).
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być
podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób
trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
oferenta.
3. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów. Zamawiający będzie żądać
przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia
za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu
z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Szkoła Podstawowa nr 162 ulica Stojałowskiego 31 w Krakowie -
wymiana stolarki okiennej .
Nie otwierać przed 16 kwietnia 2019 r. r. godz. 10;30
8
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie
ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w
sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym
są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych
materiałów.
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy
sposób wykazane,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy
zostali wykluczeni z postępowania,
2) braku minimum jednej ważnej oferty,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót,
mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć
7. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji
gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma
możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość
ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Gerard Nowak 660 -637 -209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii