Przetarg: Przystosowanie Błonia do realizacji celów LPR

Przedmiot:

Przystosowanie Błonia do realizacji celów LPR

Data zamieszczenia: 2019-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
powiat: krotoszyński
Tel.: +48 627227454, Faks: +48 625940501
zp@um.krotoszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krotoszyn
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR

Numer referencyjny: IR.271.9.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów LPR. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy będzie pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkowo-sportową. Na terenie ośrodka będą odbywały się imprezy masowe. Planuje się budowę obiektów kubaturowych, liniowych, drogowych, sportowych, rekreacyjnych oraz przebudowę istniejących obiektów. W zakres rzeczowy wchodzi m.in.: budynek trybuny, stadion, przystań wodna, pole namiotowe, tor rowerowy, skatepark, boisko do streetballa, boisko do siatkówki, siłownia, plac zabaw, mała architektura, sieci sanitarne, elektryczne i teletechniczne, roboty drogowe, zieleń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom II SIWZ - OPZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112720
45200000
45231300
45315100
45233140
43325000
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar krotoszyńskiego Błonia w rejonie ulic:Stawnej, Wiśniowej, Sportowej, Spartańskiej i Dożynkowej; miejscowość Krotoszyn, gmina Krotoszyn, woj.wielkopolskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zadania obejmuje:

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiOR,

2) Przeprowadzenie prób, wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu;

3) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi urządzeń i wyposażenia;

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;

5) Roboty budowlane należy wykonać w zakresie wskazanym w OPZ.

Wymagany zakres wykonania robót:

-- Roboty budowlane,

-- Roboty sanitarne,

-- Roboty elektryczne,

-- Roboty teletechniczne,

-- Roboty drogowe,

-- Roboty zagospodarowania terenu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

IJ17-04485 w ramach WRPO na lata 2014 -2020 (pożyczka nie stanowiąca pomocy publicznej na realizację projektów rewitalizacyjnych, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Czas na ukończenie: 31.5.2021 r. W Czasie na Ukończenie Wykonawca zobligowany jest uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane.

Oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wys.:100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN).

Kryteria oceny ofert:

1/. cena - 60 %, 2/. okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - 40 %.

CPV: 45000000

Dokument nr: 223925-2019, IR.271.9.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, POLSKA - sala nr 41.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.krotoszyn.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar krotoszyńskiego Błonia w rejonie ulic:Stawnej, Wiśniowej, Sportowej, Spartańskiej i Dożynkowej; miejscowość Krotoszyn, gmina Krotoszyn, woj.wielkopolskie, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
Krotoszyn
63-700
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wójcik, Marzena Kurek, Iwona Poczta
Tel.: +48 627227454
E-mail: zp@um.krotoszyn.pl
Faks: +48 625940501
Kod NUTS: PL416

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii