Przetarg: Paliwo, materiały eksploatacyjne do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu...

Przedmiot:

Paliwo, materiały eksploatacyjne do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
powiat: lęborski
tel. 598635249, faks 598635249
zampub@szpital-lebork.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Lębork
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Paliwo, materiały eksploatacyjne do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego. Znak sprawy ZP-PN/19/19
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego B7 i benzyny bezołowiowej E5 oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, urządzeń porządkowych i agregatu prądotwórczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty

CPV: 09134000-7,09132100-4,09211000-1,39831240-0,24961000-8,24957000-7,34330000-9,50112300-6,24959100-2,39811300-3

Dokument nr: 549894-N-2019, ZP-PN/19/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital-lebork.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, Pocztą Polską, pocztą kurierską, zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ
Adres:
Kancelaria Sekretariatu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 755)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada stację paliw w odległości nie dalszej niż 4 km od siedziby Zamawiającego oraz co najmniej 1 pojazd przystosowany do transportu paliwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 2 a) SIWZ tj.: dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności do posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2018, poz. 755).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie: 1) świadectwa jakości oferowanego oleju napędowego B7 2) świadectwa jakości oferowanej benzyny bezołowiowej E5 3) kart charakterystyk substancji niebezpiecznych - dotyczy pozycji 1-8, 14-17, 20-21 Arkusza asortymentowo-cenowego - Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena dla poz. 4-21 30,00
Cena dla poz. 1-3 60,00
Obsługa w systemie kart flotowych 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii