Przetarg: Modernizacja budynku administracyjnego i warsztatowego

Przedmiot:

Modernizacja budynku administracyjnego i warsztatowego

Data zamieszczenia: 2019-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 587 379 565, faks 587 379 332
pois_mk@portgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 200 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku administracyjnego i warsztatowego przy Nab. Zachodnim w Porcie Gdańsk
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku administracyjnego (nr inw. 105-00-0059-0) i warsztatowego (nr inw. 101-00-0033-0) przy Nab. Zachodnim - docieplenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Zakres przedmiotu zamówienia należy realizować w podziale na następujące Etapy: Etap I - wykonanie robót budowlanych i wszystkich obowiązków, poza usługami zmodernizowanych budynków z Etapu II. Etap II - Usługi utrzymaniowe zmodernizowanych budynków w zakresie: ? serwisowanie wykonanych urządzeń i systemów, ? wykonanie obserwacji geodezyjnej konstrukcji szybu windowego. Szczegółowy zakres, założenia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część SIWZ

CPV: 45000000-7,45300000-0

Dokument nr: 554015-N-2019, NPR/IUL/2019/028

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.portgdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. albo przesłać na adres Zamawiającego określony w punkcie 11.2. SIWZ.
Adres:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta 18, Sekcja Przetargów. Złożenie w pokoju nr 10B Kancelaria Ogólna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 1641
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
1641

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków. Przynajmniej jedna robota budowlana musi zawierać w swoim zakresie montaż urządzenia dźwigowego. Każda z robót musi mieć wartość nie mniejszą niż 3 000 000 PLN netto (bez VAT). Zamówienia uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj/opis zakresu, wartość, datę i miejsce wykonania, oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru. Wykaz osób: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający doświadczenie w kierowaniu w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej jedną robotą budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN netto (bez VAT) polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 5.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ). 5.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ oraz Oświadczenie o dysponowaniu osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę należy przygotować wg wzoru Formularza oferty zamieszczonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Do Formularza oferty należy dołączyć: 10.2.1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej - załączyć oryginał dowodu potwierdzającego wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu. W przypadku wadium wnoszonego w formie określonej w pkt. 8.3.- załączyć kopię i oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 10.2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wymagane na podstawie punktu 6.1. 10.2.3. Pełnomocnictwo jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy a nie osobę / osoby których uprawnienia do jej podpisania wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 10.2.4. Formularz cenowy sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii