Przetarg: Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu

Przedmiot:

Rozbiórka i budowa ogrodzenia terenu

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o
Młynowa 52/1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
85 / 74 58 142, kom. 662 168 212,
bgodlewski@wobi.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: 20 000, 00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ
OBEJMUJĄCĄ
rozbiórkę i budowę ogrodzenia terenu na potrzeby realizacji ochrony obszaru podlegającego obowiązkowej ochronie na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul Produkcyjnej 102 w Białymstoku
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - zwana dalej ,,Zamawiającym", na podstawie §20 ust.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" - dalej zwanym Regulaminem", niniejszym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na
rozbiórkę i budowę ogrodzenia terenu na potrzeby realizacji ochrony obszaru podlegającego obowiązkowej ochronie na terenie Oczyszczalni Ścieków przy uL. Produkcyjnej 102 w Białymstoku
Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na warunki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" obowiązującego w ,,Wodociągach Białostockich" Sp. z o.o. w Białymstoku.
Treść przedmiotowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego -www.bip.wobi.pl w zakładce Przetargi; Zamówienia Sektorowe.
Niniejsze Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego -www.bip.wobi.pl w zakładce : Przetargi; Zamówienia Sektorowe oraz dodatkowo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o demontaż istniejącego ogrodzenia wykonanego z siatki stalowej ( wraz ze słupkami i ich fundamentami punktowymi) o długości ok. 3 007, 00 m ;
o demontaż 4 szt. bram ;
o wykonanie nowego ogrodzenia ( panele L = 2 056, 00 m, siatka L = 903, 00 m; fundament ciągły o głębokości d = 1, 20 m ?*? 1, 50 m ). Zakres ogrodzenia przewidziany do wykonania wg dokumentacji technicznej zmniejsza się o odcinki : C3-E, E1-E2 ((z furtką), R-S (z bramami i furtką ), R1-R2 oraz S2-S1 ;
o wykonanie i montaż 4 szt. bram (w tym brama K4-K5 z napędem elektrycznym );
o przestawienie drabiny włazowej na dach budynku socjalno - warsztatowego na ścianie szczytowej (od strony budynku administracyjno - laboratoryjnego);
o wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( wraz ze zgłoszeniem i rejestracją w ośrodku geodezyjnym);
W/w roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o., 15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12, tel./fax 85 / 675 35 93.
Uwaga!!!
? do bramy K4 - K5 należy dobrać napęd o odpowiedniej mocy wraz z centralką sterującą, fotokomórką zabezpieczającą przed zamknięciem bramy podczas wjazdu samochodu oraz sygnalizatorem świetlnym informującym o zamykaniu lub otwieraniu bramy;
o należy dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy bramy;
o sterowanie należy wykonać :
lokalnie z portierni poprzez przycisk wraz okablowaniem ; - radiowo z pilota (dostarczenie min. 2 kpl. pilotów) ; zasilanie bateryjne będzie występować tylko w pilocie.
Wykonanie zasilania elektrycznego bramy - po stronie Zamawiającego.
Po zakończeniu całości robót elektrycznych należy przeprowadzić uruchomienie układu, dostarczyć protokoły z ochrony przeciwporażeniowej oraz dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją zasilania elektrycznego.
Zamawiający zaleca odbycie wizii lokalnej, której termin należy uzgodnić z inspektorem nadzoru branży budowlano - konstrukcyjnej, mgr inż. Eugeniuszem Płoszczukiem, tel. 85 / 74 58 142 , kom. 662 168 212, e- mail: eploszczuk@wobi.pl.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21 z późń. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

Dokument nr: Tl- II / 918 /2019

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 26 czerwca ( środa ) 2019 r. o godz 10.20 (nok. 404. IW Dział Inwestycji)
DL TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 ( słownie : trzydzieści dni) dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 26 czerwca i (środa ) 2019 r. do godz. 10.00.
Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w dwóch zamkniętych kopertach:
- kopertę zewnętrzna należy opisać w następujący sposób : ,,Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1"
z dopiskiem
,,Oferta na rozbiórkę i budowę ogrodzenia terenu na potrzeby realizacji ochrony obszaru podlegającego obowiązkowej ochronie na terenie Oczyszczalni Ścieków przy uL
Produkcyjnej 102 w Białymstoku
Nie otwierać przed dniem 26 czerwca 2019 r. godz. 10.20":
- na kopercie wewnętrznej należy wpisać nazwę oraz adres Wykonawcy.

Wymagania:
V. WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Oferenta wadium w wysokości 20 000, 00 zł (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy, 00/100).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu Oferent winien przelać na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623.
3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych Oferent winien dołączyć w oryginale do Oferty.
4. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium reguluje §22, zwrotu wadium §23 oraz zatrzymania wadium §24 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych". Treść przedmiotowego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.wobi.pl w zakładce Przetargi ; Zamówienia Sektorowe.
VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.
VH. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wykonawca którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza (lub upoważnione przez niego na piśmie osoby) winien stawić się w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1 (sekretariat) w wyznaczonym w wezwaniu terminie w celu podpisania umowy z Zamawiającym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
H. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I. Zamówienie może być udzielone podmiotowi który w momencie składania oferty spełnia następujące warunki:
o posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
o posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
o znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego Wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków o których mowa w pkt 1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty :
o aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o Formularz oferty - Załącznik Nrl do Ogłoszenia/ SIWZ;
o oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem Załącznika Nr2 do niniejszej Ogłoszenia/SIWZ;
o Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót załączonych do Ogłoszenia/SIWZ. Kosztorysy ofertowe muszą zawierać wszystkie wyszczególnione w przedmiarach pozycje robót, ilości robót, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a także wszelkie roboty towarzyszące.
Wyliczona cena jednostkowa dla poszczególnej pozycji kosztorysowej, uwzględnia wszystkie koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk.
Wartość kosztorysową stanowi suma iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych robót oraz ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (VAT).
IH. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 póżn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną cześć oferty, opisaną klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.
fax Zamawiającego : 85 / 74 58 113 (z dopiskiem : Dział Inwestycji)

Uwagi:
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
Ważniejsze postanowienia umowy:
o realizacja: do dnia 30 listopada 2019 r.
o kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto
- za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy - 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto,
- za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dostawy - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za nieterminowe usuniecie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
3. Strony zastrzegą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
4. Strony dopuszczą możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
5. w razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
? fakturowanie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się trzema fakturami VAT, płatnymi w PLN ; pierwsze dwie faktury zostaną wystawione po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego każdych kolejnych 40% wartości umownej zadania, faktura trzecia - po wykonaniu całości zadania i jego protokolarnym odbiorze ( do
każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań finansowych w stosunku do podwykonawcy w zakresie fakturowanych robót);
o faktury będą płatne w postaci polecenia przelewu w terminie 30 dni od ich daty doręczenia, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze;
o gwarancja na wykonane prace - 5 (pięć ) lat. Gwarancja dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz dostarczonych i zamontowanych bram.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej : www.bip.wobi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie jak również przesyła Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU / SIWZ ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.
XH. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia / Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia / SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wobi.pl! w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia / SIWZ. Zmianę treści Ogłoszenia / SIWZ Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej www.bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
6. Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający zaleca dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i technicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.
X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.
XL PROTEST
1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie lub Ogłoszeniu / SIWZ zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust.l przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
a. opisu przedmiotu zamówienia,
b. opisu kryteriów oceny ofert,
c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem lub O głoszeni em/SIWZ, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowidział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU
Cena -100 pkt
ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:
ocena oferty X = wartość brutto oferty najtańszej x 100 pkt. x 100% wartość brutto oferty ocenianej
Cena w ofercie przetargowej wpisana do Formularza ofertowego ( Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia ) musi obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinna być podana jako wartość brutto i netto, cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.
UWAGA : Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzjelenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur / dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok

tel.: (+48) 85 745 81 00
fax: (+48) 85 745 81 13

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami jest:
o mgr inż. Bogdan Godlewski - z/ca kierownika Działu Inwestycji, tel. 85 / 74 58 146, kom. 515 758 301, e-mail: bgodlewski@wobi.pl. (w sprawach formalnych);
o mgr inż. Eugeniusz Płoszczuk - inspektor nadzoru robót budowlano -konstrukcyjnych, tel. 85 / 74 58 142, kom. 662 168 212, e-mail: eploszczuk@wobi.pl. (w sprawach technicznych);

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii