Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41, 74 887 05 10
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont lokalu mieszkalnego
Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Niepodległości 285 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r., godz. 11:00

Specyfikacja:
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl, w zakładce zapytania ofertowe

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 17.06.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 m-cy
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w Dziale Technicznym pok. 24. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387 i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu powykonawczego w wersji elektronicznej ( edytowalnej). W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z jego winy, wadium przepada. Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii