Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie Jednostki bilansującej (agregat prądotwórczy...

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie Jednostki bilansującej (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy elektrycznej 499 kW

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGB INNOWACJE SP. Z O.O
Gotarda 9
02-683 Warszawa;
powiat: Warszawa
022 548 49 06
biuro@pgbiogaz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189297
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa;
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa, montaż i uruchomienie Jednostki bilansującej (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy elektrycznej 499 kW w zabudowie kontenerowej - szt. 1 do uruchomienia na terenie elektrociepłowni Dzierżki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie planowane jest w ramach Projektu pt.: ,,Centrum Badawczo-Rozwojowe do opracowania systemu zarządzania wirtualnym magazynem biogazu dla bilansowania mocy KSE", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie Jednostki bilansującej (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy elektrycznej 499 kW - szt. 1 na terenie elektrociepłowni Dzierżki
Cel zamówienia
Zamówienie planowane jest w ramach Projektu Nr: nr POIR.02.01.00-00-0330/16 pt.: ,,Centrum BadawczoRozwojowe do opracowania systemu zarządzania wirtualnym magazynem biogazu dla bilansowania mocy KSE ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia
Jednostka bilansująca (agregat prądotwórczy kogeneracyjny) o mocy elektrycznej 499 kW w zabudowie kontenerowej, mobilnej - szt. 1 do uruchomienia na terenie elektrociepłowni Dzierżki. Zakres prac obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie nowej jednostki kogeneracyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą (projekt, pomiary, DTR-ki, certyfikaty, itp.).

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 1189297, 3.1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską lub przesłać pocztą elektroniczną pod adres:
PGB INNOWACJE SP. Z O.O. ,Ul. Gotarda 9; 02-683 Warszawa; biuro@pgbiogaz.pl
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2019 r. o godz. 15.00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
PGB INNOWACJE SP. Z O.O., Ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa oraz posiadać oznaczenie:
,,Zapytanie Ofertowe nr 3.1/2019 z dnia 06.06.2019 r.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym ponosi Wykonawca.
8. Oferty należy składać w Siedzibie zamawiającego (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. lub na adres e-mail biuro@pgbiogaz.pl
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: DZIERŻKI
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy / prac instalacyjnych zakończonych odbiorem i / lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie urządzenia: do dnia 30.09.2019 roku. Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się, wykonanie wszelkich robót opisanych w dokumentacji i Specyfikacji Wykonania Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca powinien posiadać wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
Potencjał techniczny
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
Dodatkowe warunki
? Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane i wyposażenie techniczne budynku - nie mniej niż 12 miesięcy.
? Uszczegółowienie zapytania ofertowego, w tym dodatkowych warunków zawarto w załączniku nr 8- Specyfikacji Wykonania Przedmiotu Zamówienia.
? Wykonawca spełni wymagania techniczne oraz wymogi formalne opisane w Zapytaniu Ofertowym.
? Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
? Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
? Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
? Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenia potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
3. Wypełnione Oświadczenie, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
4. Wypełnione Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5. Oświadczenie Wykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
7. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych, kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi: Kryteria punktowe:
Kryterium 1 o Cena netto: waga kryterium: 90%
Punkty w ramach kryterium ,,cena netto" zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
An = Pmin / Pn x 100pkt.
gdzie: An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1
Pmin - cena netto najniższej oferty
Pn - cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez oferenta
n - numer oferty Cena netto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Kryterium 2 o Gwarancja
Waga kryterium: 7 %. Bn = Gn/ Gmax x 100pkt.
gdzie: Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2
Gn - ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
Gmax - ilość miesięcy gwarancji z oferty z najdłuższą gwarancją
n - numer oferty
Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Kryterium 3 o Aspekt niepełnosprawnoścI
Waga kryterium: 3%
Oferent oddeleguje na cele realizacji zamówienia na okres przekraczający połowę czasu realizacji zamówienia minimum 1 pracownika niepełnosprawnego (zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), który będzie brał udział w sposób bezpośredni lub pośredni w przygotowaniu i realizacji zamówienia zgodnego z ofertą. Zamawiający będzie badał spełnienie powyższego kryterium poprzez złożenie w ofercie stosownego Oświadczenia przez Oferenta - deklarację co do planowanego stanu, który ma nastąpić w przyszłości, o ile oferta wykonawcy zostanie wybrana. W przypadku złożenia Oświadczenia NIE przyznane zostanie 0 pkt, w przypadku złożenia Oświadczenia TAK przyznane zostanie 3 pkt, przy czym Umowa z wybranym dostawcą, który zadeklarował dla ww. Kryterium TAK, zawierać będzie stosowne zapisy, aby możliwe było sprawdzenie, czy wykonawca wywiązuje się z przyjętego na siebie zobowiązania, w szczególności warunki regulujące sposób i termin złożenia oświadczenia o wywiązaniu się przez wykonawcę z przyjętego na siebie zobowiązania w trakcie realizacji umowy, a także konsekwencje dotyczące sytuacji uchybienia obowiązkowi w zakresie zaangażowania pracownika niepełnosprawnego do realizacji zamówienia.
TAK / NIE*
*właściwe skreślić
En = 1 (jeśli TAK) x 100 pkt
En = 0 (jeśli NIE)
gdzie: En - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 3
n - numer Oferty
Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w powyższych kryteriach podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje oferta najkorzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.
W związku z tym zostanie dokonana dodatkowa ocena ofert, które uzyskały największą liczbę punktów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) układ kogeneracyjny posiada sprawność elektryczną powyżej 38% Tak - 2 pkt, Nie - 0 pkt
2) układ kogeneracyjny posiada sprawność cieplną powyżej 38 % Tak - 1 pkt, Nie - 0 pkt
Wybrana zostanie oferta, która uzyska większa liczbę punktów w kryteriach dot. wpływu na środowisko i klimat.
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PGB INNOWACJE SP. Z O.O.
Adres
Gotarda 9/n/d
02-683 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
NIP
5213645864
Tytuł projektu
Centrum Badawczo-Rozwojowe do opracowania systemu zarządzania wirtualnym magazynem biogazu dla bilansowania mocy KSE
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0330/16-00
Załączniki

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 3.1/2019 z dnia 06.06.2019
Załączniki 1-7 do zapytania ofertowego nr 3.1/2019 z dnia 06.06.2019
Zapytanie ofertowe nr 3.1/2019 z dnia 06.06.2019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Stasiak e-mail: ps@pgbiogaz.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
022 548 49 06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii