Przetarg: Opomiarowanie stacji SN/nN

Przedmiot:

Opomiarowanie stacji SN/nN

Data zamieszczenia: 2019-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85)740 52 32
magdalena.naumowicz@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opomiarowanie stacji SN/nN na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
-4 zadania"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty
budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: LZA/166/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego www.pgedystrybucja.pl/przetargi. W formie pisemnej dokument
ten można uzyskać po złożeniu wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 108, tel. (85) 740 52 33

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 19.06.2019 roku do godz. 11:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A
Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia w przypadku
Wykonawców niezarejestrowanych w BKW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE
Dystrybucja S.A.;
6.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Instrukcji
w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE
Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
> przy czym w przypadku potencjału osobowego, jedna z osób posiadająca świadectwo
kwalifikacyjne grupy ,,E" powyżej lkV powinna posiadać uprawnienia do wykonywania
pomiarów
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Instrukcji
w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE
Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
7. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SIWZ.
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy - zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do SIWZ.
9. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%
10. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy
ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
w zakresie wszystkich zadań.
13. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwagi:
Termin związania ofertą: zgodnie z pkt 19 SIWZ

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Naumowicz - tel. (85)740 52 32, email - magdalena.naumowicz@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii