Przetarg: Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022

Przedmiot:

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
powiat: Warszawa
2rblog.zampub@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 150 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022.

Numer referencyjny: D/86/2019
II.1.2)Główny kod CPV
31321000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022.

2. Ilości określono w SIWZ rozdział III pkt. 1, oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 933 696.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w latach 2019-2022.

2. Ilości określono w SIWZ rozdział III pkt. 1, oraz w pozostałej dokumentacji przetargowej.

3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 933 696.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną.

Zamawiający będzie realizował dostawę w ilościach opcjonalnych określonych w § 1 ust. 1 umowy, przy czym dostawa ilości opcjonalnych będzie realizowana w razie wystąpienia potrzeb oraz przyznania środków finansowych na ten cel w ramach niniejszej umowy.

Zamawiający potwierdzi pisemnie realizację dostawy opcjonalnej określonej w § 1 ust. 1 umowy w niezbędnych ilościach (dopuszcza się pismo przesłane za pomocą faksu do Wykonawcy), które nie mogą być większe niż ilości opcjonalne określone § 1 ust. 1 umowy w terminie do:

-- 30.9.2019 r. dla dostawy realizowanej w roku 2019,

-- 31 sierpnia roku dostawy dla dostaw realizowanych w latach 2020-2022.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

CPV: 31321000

Dokument nr: 262600-2019, D/86/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.2rblog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

2 Regionalna Baza Logistyczna Warszawa, Skład Komorowo, ul. Kościelna b/n, 07-310 Ostrów Mazowiecka, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/09/2019

Kontakt:
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Magiera
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii