Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 14
64-630 Ryczywół
powiat: obornicki
tel. +48 517403178
h.brzezinska@pkryczywol.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ryczywół
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją
Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie Zlewni A - LIPA NOWA. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC ?250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC ?200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE ?90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 ?1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków - zbiornik ? 1500: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC ?160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP ?400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe - ?63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego (wyjaśnienia rozbieżności / zmiany dokumentacji projektowej): 1. Należy wykonać studnie rewizyjne betonowe średnicy fi 1000 mm. 2. Należy wykonać pompownię o średnicy fi 1500 mm. 3. Zamawiający dokonuje rezygnacji z wykonania komory pomiarowej. Należy wycenić wyposażenie samej pompowni zgodnie z częścią opisową projektu (str. 21). 4. Należy wykonać na studniach włazy żelbetowe

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111200-0,45200000-9,45230000-8,45232410-9,45233252-0

Dokument nr: 558924-N-2019, ZS.PN.02.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pkryczywol.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający nie dokona wezwania do złożenia ww. dokumentu lecz samodzielnie go pozyska z ogólnie dostępnych baz danych tj. możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę do oferty: 1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zamawiającego, który stanowi załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia (Część II SIWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót tj. powinna zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). 4) (jeżeli dotyczy) Dokument wykazujący równoważność złożonej oferty tj. produktu równoważnego, z wykazaniem danych technicznych dotyczących wszystkich parametrów i właściwości wymaganych przez zamawiającego dla danego produktu równoważnego (opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). 2. Oświadczenie przekazywane przez wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii