Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A we Wrocławiu
Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/231967
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną - Inkubator Przedsiębiorczości - budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Dokument nr: ID 231967

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-06-10 20:09:00
Zakończenie transakcji: 2019-06-24 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną - Inkubator Przedsiębiorczości - budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu"
w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.
Nr postępowania: ZP/PN/03/2019
Szczegółowe warunki zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
1. SIWZ Część I - Instrukcja dla Wykonawców (załącznik do pobrania na niniejszej platformie)
2. SIWZ Część II - Wzór Umowy (załącznik do pobrania na niniejszej platformie)
Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:
1) 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
2) 71530000-3 Doradcze usługi budowlane.
3) 71540000-5 Usługi zarządzania budową.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania znajdującego się pod adresem https://platformazakupowa.pl/dpin/aukcje.
UWAGA: W szczególności formularz ten wykorzystywany jest do wysyłania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, w tym oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale VII pkt 5 i 8 Części I SIWZ.
2. W zakresie, o którym jest mowa w punkcie 1 powyżej komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu e-mail Zamawiającego: rafal.was@dpin.pl
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: ZP/PN/03/2019.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość jako załączniki.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 powyżej adres e-mail, o ile pozwoli na to przepustowość poczty elektronicznej Zamawiającego.
Informacja w zakresie RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 52-326), ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319739, o kapitale zakładowym 38 517 000 PLN, o numerze NIP 898-214-16-56 i numerze REGON 020795886;
Administrator umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@dpin.pl za pomocą telefonu: 660 737 522, drogą pocztową: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocławiu;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną - Inkubator Przedsiębiorczości - budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu", nr ZP/PN/03/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wymagania dodatkowe
Oferta Wykonawcy (Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione.)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A
Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii