Przetarg: Remont instalacji odpopielania elektrofiltru

Przedmiot:

Remont instalacji odpopielania elektrofiltru

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
158776449
mariusz.kolodziej@esw.tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=87881
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji odpopielania elektrofiltru kotła K12 - Blok 7 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
Opis zapytania Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:
,,Remont instalacji odpopielania elektrofiltru kotła K12 - Blok 7 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli".
Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z przedstawionym zakresem prac, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych ze strony Zamawiającego:
P. Marek Maślach tel. 15 877 6243 email: marek.maslach@tauron-wytwarzanie.pl
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1.Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) prace zostaną wykonane w terminie: od 26.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r.
5) miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisani zakresu prac (Załącznik nr 4), lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
8) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3) oraz wykaz osób (załącznik nr 7) i odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
2.Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 1).
3.Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
4. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: SWOZ@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta,
Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń.
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Zakres Prac
Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew.
Załącznik nr 6 Protokół odbioru
Załącznik nr 7 Wykaz osób.
Kategoria zakupowa 33.7. Elektrofiltr - remonty planowe, modernizacje

Dokument nr: 2019/RFX/TW/01EZU/12717

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 11-06-2019 12:20
Termin składania ofert 19-06-2019 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=87881

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
Termin wykonania zamówienia od 26.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r.

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Mariusz
Nazwisko: Kołodziej
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: mariusz.kolodziej@esw.tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 158776449

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii