Przetarg: Remont nawierzchni tłuczniowej drogi rolniczej

Przedmiot:

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi rolniczej

Data zamieszczenia: 2019-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel: 32 400-07-00
drogi@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem realizacji zadania pn.:
Remont drogi rolniczej w Bycinie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na załączonym do zapytania formularzu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia:
Remont nawierzchni tłuczniowej drogi rolniczej w Bycinie należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego przedmiarem robót. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wytyczenia geodezyjnego robót, aby droga przebiegała na nieruchomości nr 2364/143;
- wykonanie karczowania krzewów;
- wykonanie korytowania na długości 550 mb, szerokości 3 m oraz głębokości 20 cm;
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego o grubości 12 cm i warstwy górnej z kruszywa kamiennego o grubości 8 cm na powierzchni 1 650 m2;
- wykonanie planowania i porządkowania poboczy.

Dokument nr: IZP-DR271.9.2019

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać do dnia 18 czerwca 2019 roku na adres: Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec lub pocztą elektroniczną na adres drogi@rudziniec.pl bądź na nr faksu 32 739 0614.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2019 roku.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace: 3 lata od dnia odbioru robót Uwaga:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie z banku z numerem konta firmowego oraz kosztorys ofertowy z wykazem składników cenotwórczych: robocizny, sprzętu oraz wskaźników (Kp, Kz, Z).

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: cena -100%
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26; 44 - 160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;
? wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon: 32 4000 723; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi rolniczej w Bycinie prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej oraz w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 5 lat, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii