Przetarg: ,,Wymiana dachu i okien w pałacu

Przedmiot:

,,Wymiana dachu i okien w pałacu

Data zamieszczenia: 2019-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 748 325 695, faks 748 325 694
inwestycje@ug.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13" w ramach operacji ,,Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn"
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji ,,Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn". Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ,,Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego". 3. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwie części: 1) CZEŚĆ I - naprawy i wymiana dachu; 2) CZĘŚĆ II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 1 i 2 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 1 i 2 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: CZEŚĆ I - Naprawa i wymiana dachu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji ,,Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn". Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 1 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 1 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się między innymi do: 1) urządzenia terenu budowy, wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 2) oznakowanie i zabezpieczenia terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy przed użytkownikami pobliskiego placu zabaw we wsi Kiełczyn; 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, o ile takie występują; 5)Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan BIOZ zgodnie z treścią pozwolenia na budowę; 6) naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z w/w ustawą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej; 10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 11) zamontowanie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, którą dostarczy Zamawiający; 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz przedstawicielom jednostek współfinansujących zadanie; 13) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, obejmującego pełną dokumentację powykonawczą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji ,,Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn". Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 2 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 2 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się między innymi do: 1) urządzenia terenu budowy, wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 2) oznakowanie i zabezpieczenia terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy przed użytkownikami pobliskiego placu zabaw we wsi Kiełczyn; 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, o ile takie występują; 5)Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan BIOZ zgodnie z treścią pozwolenia na budowę; 6) naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z w/w ustawą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej; 10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 11) zamontowanie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, którą dostarczy Zamawiający; 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz przedstawicielom jednostek współfinansujących zadanie; 13) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, obejmującego pełną dokumentację powykonawczą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421132-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45261000-4,45421132-8

Dokument nr: 559849-N-2019, IR.271.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ug.dzierzoniow.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia o zamówieniach

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1; 58-200 Dzierżoniów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-28, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I - naprawa i wymiana dachu a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu dachu, wymiany dachu, pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden spełnia ten warunek. b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: - minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru/kierownik budowy przy realizacji robót polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków, a także posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków - osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Dla CZĘŚCI II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu okien o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dla CZĘŚCI I d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców). e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z wykonawców). f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej części, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) g) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dla części II: NIE DOTYCZY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla CZĘŚCI I a) Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie 2 roboty budowlane w zakresie remontu, wymiany dachu, pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden spełnia ten warunek (Załącznik A do SIWZ) b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku A do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. c) Wykaz osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia (Załącznik B do SIWZ) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacji z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami (w ofercie wspólnej wykonawcy razem). Dla CZĘŚCI II a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu okien o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł. (Załącznik Aa do SIWZ) b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku Aa do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik C lub Ca do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii