Przetarg: Wykonanie modernizacji i dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego...

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji i dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania wraz z materiałam

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
888 250 300
przetarg.zlobek@larix-lubliniec.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190148
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór wykonawcy prac dostosowawczych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania związanych z adaptacją 3 kondygnacji istniejącego budynku biurowego w Lublińcu na żłobek AUTOBUSIK dla 200 dzieci w ramach projektu "Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu" Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacja i dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania wraz z materiałami. Prace dotyczą adaptacji 3 kondygnacji istniejącego budynku biurowego w Lublińcu ul. Niegolewskich 5 na żłobek dla 200 dzieci. Na rzecz żłobka zaadoptowanych zostanie ok. 1200 mkw. W budynku zaplanowane są sale wielofunkcyjne, łazienki dla dzieci, pomieszczenia socjalne, łazienki dla personelu, szatnie dla dzieci oraz zaplecze kuchenne i pomieszczenia gospodarcze.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych i dostosowawczych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania wraz z materiałami, w tym "biały montaż" pomieszczeń w budynku przy ul. Niegolewskich 5 w Lublińcu do potrzeb żłobka dla min 200 dzieci, w tym dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Celem robót jest przystosowanie, poprzez prace adaptacyjne i modernizacyjne, istniejących pomieszczeń na 3 kondygnacjach budynku biurowego przy ul. Niegolewskich 5 w Lublińcu na potrzeby żłobka ramach projektu na Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu, dofinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
Przedmiot zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
- instalację CO (m+r)
- instalacja wodno-kanalizacyjna (m+r)
- zakup i montaż: umywalek z bateriami,w tym dziecinnych, brodzików z termoregulatorami, ustępów WC dla dorosłych w tym dostosowanych dla niepełnosprawnych, ustępów dla dzieci, zlewów kuchennych z bateriami z ruchomą wylewką, luster do
Zamówienie, na które składają się wyżej wyszczególnione prace, obejmuje również zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich wykonania.
Szczegółowa specyfikacja zamówienia zawarta jest w Załączniku nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia, który jest zgodny z architektonicznym projektem adaptacji pomieszczeń.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
a. wykonanie zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
b. przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
c. dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.,
d. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po zakończeniu prac - całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót,
e. usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
f. wzięcia udziału w odbiorach poszczególnych etapów i końcowym odbiorze przedmiotu umowy,
g. usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod uwagę - przy ustalaniu tego terminu - możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.
Na wykonane roboty remontowe wymagane jest udzielenie minimum 24-miesięcznej gwarancji.
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec
Wykonawca ma możliwość wzięcia udziału w wizji lokalnej, aby zapoznać się na miejscu ze stanem budynku z zakresem prac niezbędnych do wykonania zadania. Dokumentacja architektoniczna do wglądu (ew. skopiowania) na miejscu u Zamawiającego. Termin wizji lokalnej, wgląd do dokumentacji ustala się indywidualnie z osobą wskazana do kontaktów.

CPV: 45330000-9

Dokument nr: 1190148, 3/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
od pn. do pt. w godzinach od 9.00 do 16.00
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres:
przetarg.zlobek@larix-lubliniec.eu
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 15 lipca do 15 listopada 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 prawidłowo wykonanymi zamówieniami dotyczącymi prac adaptacji/ dostosowania/wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub CO w budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 600 mkw oraz min 1 obiektu z przeznaczeniem na cele prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub ośrodka wychowania przedszkolnego (przedszkole, punkt przedszkolny) dla więcej niż 25 dzieci.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawierające wykaz wykonanych i zakończonych robót z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załączniku nr 4).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót.
Zamawiający oceni kryterium na podstawie wypełnionego Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego ,,Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi", w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent musi Znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie następujących dokumentów przedłożonych przez Oferenta:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- podpisane oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US (załącznik nr 5 ,,Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US")
Dodatkowe warunki
1. Oferent może złożyć jedną ofertę
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wypełnione wszystkie pola, z podaniem ceny brutto słownie, podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Oferta musi być ważna co najmniej 30 dni od daty złożenia oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja).
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2 oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przewidywany termin zawarcia umowy i przekazania budynku do adaptacji do 01.07.2019 r.
Maksymalny termin wykonania zamówienia to 15.11.2019 r.
Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonanie i rozliczenia prac w etapach na podstawie zapisów umowy.
Faktury za wykonanie usługi wystawiona na będzie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania (w tym zmiany terminów) po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty wypełnionej na formularzu oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1, należy załączyć:
1. Załącznik nr 2 ,,Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zapytania ofertowego". Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1. wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum, we własnym zakresie, zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 wg załączonego wzoru,
2. Załącznik nr 3 ,,Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi"
3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ,,Wykaz wykonanych zamówień" .
4. Załącznik nr 5 ,,Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US".
5. Załącznik nr 6 ,,Oświadczenie w sprawie RODO - Klauzula informacyjna" - jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY 1
Cena brutto
PUNKTACJA MAKSYMALNA
70 punktów
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru (wynik zaokrąglony zostanie do dwóch miejsc po przecinku):
70 pkt x cena najniższa / cena badana
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Cena najniższa - oznacza najniższą łączną cenę brutto na wszystkie pozycje będące przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
Cena badana - oznacza łączną cenę brutto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i niepodlegającej odrzuceniu) na wszystkie pozycje
KRYTERIA OCENY 2
Termin realizacji zamówienia [w tygodniach od dnia podpisania umowy]
PUNKTACJA MAKSYMALNA 20 punktów
20 pkt x ilość tygodni najkrótszego terminu / ilość tygodni terminu badanego
KRYTERIA OCENY 3
Okres gwarancji
PUNKTACJA MAKSYMALNA 10 punktów
0 punktów: okres gwarancji 2 lata
5 punktów: okres gwarancji 3 lata
10 punktów: okres gwarancji 5 lat
W przypadku różnych okresów gwarancji na poszczególne elementy do oceny przyjmuje się okres najkrótszy.
Kryterium dodatkow: W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie stosowanie segregacji odpadów podczas realizacji zlecenia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim lub Partnerem projektu tj. Zegar Słoneczny Sp. z o.o., ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 1231178997, kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub Partnerem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń złożonych przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
? Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas dwóch dni roboczych od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.
? W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Klonowa 11
42-700 Lubliniec
śląskie , lubliniecki
Numer telefonu
34 351 33 85
NIP
5751839378
Tytuł projektu
Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu
Numer projektu
RPSL.08.01.03-24-028D/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patrycja Olczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
888 250 300

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii