Przetarg: Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie ,,pod...

Przedmiot:

Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie ,,pod klucz" dokumentacja projektowa i wykonanie robót

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 539 21 00, fax. (84) 539 21 09
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie ,,pod
klucz" dokumentacja projektowa i wykonanie robót na terenie RE Zamość obejmującym
obszar miasta Szczebrzeszyn i gmin: Radecznica, Sułów, Nielisz, Szczebrzeszyn .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr1. SIWZ

Dokument nr: ZRB/0590/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2019

Specyfikacja:
SIWZ do pobrania na stronie Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, bud. A, Recepcja
Termin składania ofert: 2019-06-26 godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 30.04.2020 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
8.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostali
zarejestrowania w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców prowadzonej przez PGE Dystrybucja S.A.
Wykonawca zarejestrowany w BKW jest zobowiązany podać w ofercie nr ewidencyjny BKW.
8.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy, którzy nie zostali zarejestrowani w
BKW pod warunkiem, że:
a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
c)razem z ofertą, złoży wniosek o rejestrację w BKW wraz z dokumentami wymaganymi
w
Instrukcji w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja
S.A. (tabela 2 i pkt. 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupów objętych niniejszym postępowaniem.
(Dokumenty do rejestracji są udostępnione do pobrania na stronie www.pgedystryubucja.pl)
8.3.Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum).
8.4.Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas realizacji zamówienia nie korzystał
z pracowników Zamawiającego.
8.5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający może wykluczyć:
a.Wykonawców, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych
przez Zamawiającego,
Zamość, dn. 12 czerwca 2019
Strona 1 z 3b.Wykonawcę, który nie wykonał umowy zawartej przez PGED lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją
nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym,
c.ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
d.Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia z uwagi na prowadzone przeciwko
niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
e.Wykonawca został umieszczony na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie
z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązująca w PGE Dystrybucja SA.
f.Wykonawcę, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 13
SIWZ.
8.6.W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawców
będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą
8.7.W przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę, lub przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z udziału w postępowaniu na tożsamy
przedmiot zamówienia w okresie trzech lat od daty odstąpienia.
8.8.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.9.Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów
wskazanych w SIWZ i załączonych przez Wykonawcę do oferty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Dokumenty żądane od Wykonawcy
9.1.Dokumenty wymagane od Wykonawców nie zarejestrowanych w BKW
Kompletny wniosek o rejestrację w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców.
9.2.Dokumenty wymagane od Wykonawców
a)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,
b)aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
c)Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, do sumy gwarancyjnej
nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
d)wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,
e)zaakceptowany wzór umowy ramowej - załącznik nr 3 do SIWZ,
9.3.Forma złożenia dokumentów:
a)Dokumenty wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie na każdej zapisanej stronie) zgodnie z
zasadami reprezentacji,
b)Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona kserokopia jest nieczytelna, niepełna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może tego sprawdzić w inny sposób.
Inne warunki:
Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami.
Zamość, dn. 12 czerwca 2019
Strona 2 z 3Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną: fax. 539 21 09, e-mail logistyka.oz@pgedystrybucja.pl,
należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie, za pomocą faksu, drogą
elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę.
nie jest wymagane
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty: 100% cena

Okres związania ofertą: 45
dni.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; .
w sprawach merytorycznych;
Krzysztof Derdziuk, e-mail:
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii