Przetarg: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Przedmiot:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 499 06 80, 499 06 85, kom. 606 346 221, tel: 33 /499 06 02
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na:
"Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku położonego przy
ul. Cieszyńskiej 46 w Bielsku-Białej"
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu, przedmiarach robót - zał. nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zaproszenia.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego od strony elewacji frontowej (od ulicy Cieszyńskiej), zlokalizowanego przy ul. Cieszyńskiej 46 w Bielsku-Białej, zgodnie ze szczegółowym zakresem prac do wykonania, który został opisany i określony w przedmiarach robót - zał. nr 2.
2. Zakres robót zasadniczych w szczególności obejmuje:
1) wykonanie wykopów,
2) skucie nierówności znajdujących się na ścianach fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków tynku,
3) wykonanie iniekcji krystalicznej ściany elewacji frontowej,
4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych poprzez uszczelnienie masą typu SUPERFLEX - 10 lub równoważną,
5) wykonanie izolacji z folii kubełkowej,
6) obsypanie fundamentów,
7) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego - odtworzenie asfaltu.
8) inne prace konieczne do realizacji zamówienia, niezbędne do jego wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów,
9) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu atestów na użyte do wykonania izolacji pionowej i poziomej materiały i zastosowane urządzenia, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych, Wykonawca będzie bezwzględnie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że zastosowane przez niego materiały posiadają równorzędne parametry techniczne i technologiczne, nie gorsze niż określone w przedmiarach robót oraz, że są zgodne z obowiązującymi wymaganiami towarów zawartymi w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach lub stronach internetowych producentów,
10) wszelkie wymagane certyfikaty i protokoły Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu prac, celem dokonania końcowego odbioru wykonanych robót objętych zamówieniem,
11) po zakończeniu prac przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z renowacją nawierzchni i terenu zielonego przy budynku,
12) wszelkie wymagane protokoły odbiorów Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu prac, celem dokonania końcowego odbioru wykonanych prac objętych zamówieniem,
13) szczegółowo zakres prac składający się na wykonanie zamówienia został opisany i określony w przedmiarach robót - zał. nr 2 oraz Wzorze umowy - zał. nr 7,

Dokument nr: DZ/53/2019

Specyfikacja:
Wykonawców zamierzających złożyć oferty proszę o wcześniejszy kontakt z Administracją Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5, (telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze, w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej budynku,
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce składania ofert:
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
IX. Termin składania ofert:
24. 06. 2019r. do godz. 14:30
Oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: przetargi@zgm.eu lub jroclawska@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 03.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy.
do 30 dni od dnia przekazania placu robót,
1) Okresy realizacji zamówienia: ...
do 5 dni od dnia zawarcia umowy
2) Terminy przekazania placu robót: ...
48 miesięcy
3) Okres gwarancji i rękojmi: ....

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany odpady powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu zamówienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zmianami),
2) roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca wykona rzetelnie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami w tym zakresie, z zachowaniem zasad i przepisów określonych we właściwych aktach prawnych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
3) wszystkie wymienione, w przedmiarze robót z nazw artykuły i materiały należy rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentach określonych powyżej, pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tych dokumentach, łącznie wymaga się:,
a) złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających proponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia,
b) złożenia w ofercie pisemnego uzgodnienia, z autorem przedmiarów robót, bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub urządzeń wskazanych w tych dokumentach, opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu ,,nierównoważności" zaproponowanych zamienników lub przyjęciu oferty,
4) wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego właściwe kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robót, zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania prac związanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP,
5) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w ekspertyzie budowlanej oraz przedmiarach robót,
6) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie, także nie wymienione imiennie, prace, które są niezbędne z punktu widzenia technicznego prawidłowego wykonania całego zakresu prac objętych zamówieniem, określonego w przedmiarach robót,
7) zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku,
8) Wykonawca będzie również zobowiązany powiadomić pisemnie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, użytkowników budynku o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót na budynku oraz powiadomić Inspektora Nadzoru Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 5, o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych prac na obiekcie,
9) prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.
V. Warunki formalne i merytoryczne:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2) Posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wskazanych w ust. V pkt. 3 niniejszego zaproszenia.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej w ust. V, pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
2) Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.: ,,za zgodność kopii z oryginałem", ,,potwierdzam zgodność kopii z oryginałem" oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.
3. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) każdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć, wraz z ofertą następujące dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia :
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3,
d) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie,
e) dane dotyczące podwykonawców i zakresu prac przewidywanych im do przekazania (rzeczowo i kwotowo); brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez
niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalanie zakresu powierzanych mu czynności; wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w jego ofercie,
f) wykaz osób pozostających w dyspozycji wykonawcy do realizacji zamówienia, w którym należy wyszczególnić osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie wykonywaniem robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. ze zmianami) lub dokumenty równoważne. Wykonawca winien dysponować (załącznik nr 4):
- 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia,
- minimum 4 osobami (pracownikami) przewidzianymi do realizacji zamówienia, z co najmniej 3 letnią praktyką w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, murarskich, tynkarskich, ziemnych itp.,
g) kosztorys ofertowy szczegółowy stanowiący obliczoną cenę oferty wykonany na podstawie wizji lokalnej i przedmiaru robót - załącznik nr 2, opracowany szczegółową metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierający ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarze, obejmujący rodzaje zastosowanych materiałów z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarze robót zawierających wycenę wszystkich pozycji z przedmiarów robót i musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana cena, nie zawierający błędów w obliczeniu ceny,
h) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5,
i) potwierdzenie dokonania wizji nieruchomości przy ul. 11 Listopada, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument wykonawcę wraz z aktualną datą.
2) W przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. V, pkt. 3, lit. b) i c). Pozostałe wymagane dokumenty podmioty te składają razem.
3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwiec 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami),
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną nieruchomości i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy:
Wykonawców zamierzających złożyć oferty proszę o wcześniejszy kontakt z Administracją Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5, (telefony: 33/812 42 24; 33/812 28 63), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze, w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej budynku,
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
5) Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych:
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, obowiązujących od dnia 25 maja 2018r., Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
a) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację o przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w postępowaniu, stanowiącą załącznik nr 6,
b) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5,
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien:
a) obliczyć cenę oferty przy zachowaniu poniższych założeń,
b) wyceny należy dokonać w oparciu o pozycje wyszczególnione w przedmiarach robót,
c) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót stanowiących załącznik numer 2,
d) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz inne koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik numer 6,
h) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
2. Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto:
a) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia z należnymi podatkami, opłatami i upustami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty,
b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiarów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
c) w cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie składniki objęte niniejszym zamówieniem,
d) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto za całość zamówienia,
e) błędne obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty, zawierającej błędy w obliczeniu ceny oferty spowoduje odrzucenie oferty,
f) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę
i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić,
g) Cena podana przez wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,
h) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:
1) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej budynku potwierdzonej przez przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego (złożenie wszystkich wymaganych dokumentów),
2) oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub błędnie ustalony podatek VAT, będzie przez Zamawiającego odrzucona, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7,
3) ranking ofert zostanie ułożony w kolejności zaoferowanych cen - od najniższej do najwyższej,
4) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
5) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz złożenie dokumentów wskazanych w ust. V pkt. 3 zaproszenia. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków formalnych lub merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego będzie podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 7,
6) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty,
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze,
8) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
VII. Termin związania ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 20 dni od upływu terminu składania ofert,
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu,
3) za zgodą obu stron umowa w sprawie Zamówienia Odrębnego może być zawarta po upływie terminu związania ofertą .

Uwagi:
X. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zgm.eu

Kontakt:
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Paulina Szary, e-mail: pszary@zgm.eu , tel. 33 499 06 80, 499 06 85, kom. 606 346 221, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku,
b) pod względem formalno-proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rocławska, tel: 33 /499 06 02, kom.: 602 595 147, e-mail: przetargi@zgm.eu lub jroclawska@zgm.eu, w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii