Przetarg: Dostawa sprzętu gospodarczego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu gospodarczego

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
tel. 757 380 225, faks 75 738 00 13 75 738 02 01
jablonskir@spzoz.boleslawiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu gospodarczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z podziałem na 10 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni zawiera Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzęt serwisowy - wózki wraz z osprzętem. Liczba pozycji: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drobny sprzęt sprzątający. Liczba pozycji: 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wózki do przewożenia odpadów i bielizny. Liczba pozycji: 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szorowarka jednotarczowa - sztuk 1. Liczba pozycji: 31. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42995000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Polerka wysokoobrotowa - sztuk 1. Liczba pozycji: 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713400-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odkurzacz do pracy w systemie mokro-sucho - sztuk 1. Liczba pozycji: 31. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713430-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odkurzacz do pracy w systemie sucho - sztuk 2. Liczba pozycji: 29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713430-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drabiny - sztuk 9. Liczba pozycji: 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44423200-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szafki ubraniowe - sztuk 26
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Regały magazynowe - sztuk 26. Liczba pozycji: 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Oferowana cena brutto oferty 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39700000-9,39224000-8,42995000-7,39713400-7,39713430-6,44423200-3,39150000-8,39141100-3

Dokument nr: 561016-N-2019, 6/sprzęt gospodarczy/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozbol.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu; 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4 (Budynek Administracji Sekretariat, pok. nr 1)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. aktualnego na dzień składnia ofert, oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 1.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. - na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 7.1.4 SIWZ. 1.3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ w formie pisemnej. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dniowym terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 7.1.2. SIWZ, składa: 2.3. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 2.3.3. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.3.4. Dokument o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.2.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 3 .W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w związku z powyższym nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Złożona oferta musi zawierać: 1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza na płycie CD lub DVD) 2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza na płycie CD lub DVD). 3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4. pełnomocnictwo - jeżeli niezbędne - vide pkt. 12.4. - 12.5. SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
W zakresie zadania nr 1,2,3 - oferowana cena brutto oferty 60,00
W zakresie zadania nr 1,2,3 - termin dostawy 40,00
W zakresie zadania nr 4,5,6,7,8,9,10 - oferowana cena brutto oferty 60,00
W zakresie zadania nr 4,5,6,7,8,9,10 - termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii