Przetarg: Odmulenie zbiornika wyrównawczego przepompowni

Przedmiot:

Odmulenie zbiornika wyrównawczego przepompowni

Data zamieszczenia: 2019-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Plac Grunwaldzki 8-10
40-087 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 (22) 37 20 260, faks +48 (22) 37 20 295
gliwice@wody.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odmulenie zbiornika wyrównawczego przepompowni w Wiśle Wielkiej
Przedmiotowy zakres prac obejmuje: - wykoszenie porostów ręczne ze skarp i dna, - hakowanie, - ręczne ścinanie krzaków, - ręczne usuwanie namułów, - mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych, - wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco - refulującymi, - zebranie, transport i utylizację odpadów - spryzmowanie urobku Odmulenie zbiornika wyrównawczego wraz z rowem zachodnim położonych przy przepompowni melioracyjnej w Wiśle Wielkiej w cofce zbiornika wodnego Łąka. Przepompownia melioracyjna wraz ze zbiornikiem wyrównawczym jak i urządzenia wodne położone w cofce zbiornika integralnie związane są z funkcjonowaniem samego zbiornika wodnego Łąka. Zbiornik wyrównawczy pełni rolę retencyjną dla wód spływających Rowem Zachodnim z obszaru zlewni, w której teren jest niżej położony aniżeli normalny poziom piętrzenia w zbiorniku Łąka. Wody retencjonowane tłoczone są do zbiornika wodnego Łąka. Pojemność zbiornika do poziomu pierwszych półek wynosi 6800 m3 (rzędna poziomu półek 247.50 m n.p.m.). Obecnie zamulenie wynosi około 0.8 m, co odpowiada objętości 4500 m3 i stanowi około 67 % całkowitej pojemności. Zamulenie zbiornika powoduje ograniczenie w swobodnym spływie wód ze zlewni i ogranicza prawidłową eksploatację pompowni. Odmulenie zbiornika przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Czerpane namuły z dna zbiornika będą tłoczone rurociągiem na wyznaczony do składowania namułu teren, znajdujący się w czaszy polderu powodziowego. Odległość refulowania wynosi 215.0 m. Teren znajduje się poza ogrodzeniem samego zbiornika. Dodatkowo przewidziano odmulenie kolektora i dna rowu zachodniego. Kolektor jest w chwili obecnej w 2/3 wypełniony osadem na długości około 89.0 m. Rów odmulić ręcznie na długości 340 mb z odłożeniem namułu na skarpach. Głębokość zamulenia wynosi 40 cm przy szerokości dna 2.0 m. Urobek pochodzący z oczyszczenia zarurowania i zbiornika zostanie spryzmowany w czaszy polderu

CPV: 45246400-7

Dokument nr: 561046-N-2019, GL.ROZ.281.18.2019.MPS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak Inny sposób: Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-087 Katowice Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 55
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej o 1 zadanie polegające na czyszczeniu (pogłębianiu), zbiorników, kanałów, rowów, koryt rzecznych przy użyciu sprzętu refulująco-ssącego o wartości zadania min 70.000,00 zł brutto B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego. o refuler (pogłębiarka) o wydajności min. 30m3/h
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wartości robót podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: - wykaz robót budowlanych (wypełniony zgodnie ze wzorem formularza nr 6 podanym w części V SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - wykaz narzędzi, (wypełniony zgodnie ze wzorem formularza nr 7 podanym w części V SIWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części V niniejszej SIWZ (Formularz nr 4).Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia , albo - reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formir oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzonego przez notariusza.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, których dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 12.9 SIWZ. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: ,,spełnia" lub ,,nie spełnia", w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania - część V SIWZ - formularz nr 5). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia zakresie podlegającym udostępnieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1 SIWZ. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.12.5 SIWZ, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 12.5 ppkt. 2 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 11.3 ppkt. 3A i 3B SIWZ 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 12.5 ppkt. 1 SIWZ składa każdy z nich. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1, pkt. 12.3 oraz 12.5 SIWZ Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii