Przetarg: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z usługą wdrożenia

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z usługą wdrożenia

Data zamieszczenia: 2019-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
powiat: kłodzki
48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097 fax. +48 74/ 8654-918
oferta@pngs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z usługą wdrożenia
kod CPV: 48822000-6, 48620000-0, 30233141-1, 32413100-2, 32420000-3
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do realizacji:
1. Dostawy sprzętu i oprogramowania zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Instalacji i wdrożeni a sprzętu i oprogramowania zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1 do ogłoszenia wraz z przeprowadzeniem wsparcia powdrożeniowego w wymiarze 10 godzin.
Szczegółowy opis techniczny zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

CPV: 48822000-6, 48620000-0, 30233141-1, 32413100-2, 32420000-3

Dokument nr: ZE.371.2.2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 26.06.2019 r. do godz. 12:00.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 10 (sekretariat), pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: oferta@pngs.com.pl lub faksem pod nr (074) 865-49-18. W przypadku składania ofert pocztą elektroniczną Oferent zobowiązany jest uzyskać z Sekretariatu PNGS potwierdzenie doręczenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.08.2019 r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,, Formularz ofertowy" stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego wraz z usługą wdrożenia".
Inne istotne warunki zamówienia: nie dotyczy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów: oświadczenie Wykonawcy o zgodności zaproponowanego sprzętu i oprogramowania z SIWZ - załącznik nr 2

Uwagi:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Klauzula informacyjna RODO - załącznik 5 do ogłoszenia.
Kierownik Zamawiającego
Zastępca Dyrektora PNGS
/-/ mgr inż . Bartłomiej Jakubowski
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Identyfikator: ZE.371.2.2019
Kudowa Zdrój, 17.06.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zm.) Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert w poniższym postępowaniu.
1. Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych
2. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro - art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii