Przetarg: Demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych elementów armatury na przepompowni

Przedmiot:

Demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych elementów armatury na przepompowni

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A
al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. + 48 32 325 72 35
rcgw@rcgw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w tychach zaprasza do złożenia oferty na:
Demontaż istniejących, dostawa i montaż nowych elementów armatury na przepompowni RS, zgodnie ze
szczegółowym opisem zamówienia (załącznikiem nr 1).

Dokument nr: W2/KEPSO/4834/05/2019

Specyfikacja:
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej SA, Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy do dnia 2019-07-12 roku, do godziny 09:00 przesłać e-mailem na adres: rcgw@rcgw.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 100 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie
koncesji, zezwolenia, karty katalogowe):
a. wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2
b. wypełniony przedmiar robót - załącznik nr ID
6. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
zgodnie z załącznikem nr 3 (Istotne postanowienia umowy)
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli
jest wymagany):
nie dotyczy
8. Warunki gwarancji:
zgodnie z załącznikiem nr 3 (Istotne postanowienia umowy)
9. Sposób przygotowania oferty:
a. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę pod rygorem odrzucenia oferty.
b. Opracowaną ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie umożliwiającej bezbłędne odczytanie.
c. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
e. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2018 z dnia 12.07,2018 tj. Regulaminu w sprawie określenia
zasad udzjelenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: Cena 100%

Kontakt:
Dodatkowych informacji dot. spraw technicznych udziela Piotr Sokół nr tel. 693-720-992, e-mail p.sokol@rcgw.pl.
Dodatkowych informacji dot. przebiegu procedury zakupowej udziela Joanna Nieszporek-Jojko nr tel.
+48327057983, e-mail j.jojko@rcgw.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii