Przetarg: Dostawa drobnego sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa drobnego sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Anieli Krzywoń 1
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel. 261162555 fax. 261162506
33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba fax 261 16-25-06, e-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl, woj. podkarpackie; zaprasza do składania ofert cenowych na:

,,Dostawa drobnego sprzętu komputerowego (zamówienie z podziałem na 2 części)"
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu komputerowego - zamówienie z podziałem na 2 części:
a) Część 1 - dostawa drobnego sprzętu komputerowego
b) Część 2 - dostawa technicznych materiałowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Szczegółową wycenę oferty stanowi:
-dla części 1 - załącznik nr 2.
-dla części 2 - załącznik nr 2a

CPV: 30234300-4, 31422000-0, 31224100-3, 30237200-1, 44320000-9

Otwarcie ofert: 9) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r.
o godzinie 09:30.

Składanie ofert:
8) Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie,
ul. A. Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba
Kancelaria Jawna (budynek 514, pokój nr 208)
do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 09:00.
Zaleca się, by oznakowanie opakowania (koperty) z ofertą było następujące:

Dostawa drobnego sprzętu komputerowego (zamówienie z podziałem na
2 części)" - nie otwierać przed 26.06.2019 r. godz. 09:30.

Miejsce i termin realizacji:
d) Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie dla każdej z części zostanie zrealizowanie w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy - dostawą jednorazową.

Wymagania:
c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Istotne warunki zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane:
a) pocztą elektroniczną - na adres e-mailowy: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl - dokumenty powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez uprawnioną osobę;
b) pisemnie na adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ul. A. Krzywoń 1 (budynek 514, pok. nr 209), 39-460 Nowa Dęba.
2) Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na numer referencyjny postępowania (R58/19).
3) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.33wog.wp.mil.pl (Zakładka: Pozostałe / Zamówienia).
4. PRZYGOTOWANIE OFERTY I SPOSÓB JEJ ZŁOŻENIA
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z części, w formie pisemnej (przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów), w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w formie pisemnej (w oryginale) lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
7) Zaleca się by oferta była zszyta lub spięta.
Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy oraz nr telefonu i e-mail, aby ewentualnie złożone po terminie oferty mogły zostać zwrócone Wykonawcy.
UWAGA I:
Dostosowanie się przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego powyżej wzoru opisu koperty zawierającej ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zagwarantuje nienaruszalność oferty Wykonawcy oraz brak możliwości zapoznania się z jej treścią aż do czasu jawnego jej otwarcia w wyznaczonym terminie.
UWAGA II:
KANCELARIA JAWNA znajduje się na terenie 33 WOG, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych po okazaniu dowodu tożsamości przy wejściu na kompleks. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dotarcia do kancelarii (ok. 30 minut). Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w KANCELARI JAWNEJ!

5. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA KAZDEJ Z CZĘŚCI
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych poprawnie pod względem merytorycznym na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest: najniższa cena - gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

? 100 pkt
C0 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną
CMIN - najniższa zaproponowana cena wśród ofert ważnych
CB - zaproponowana cena oferty badanej

2) Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie bierze się pod uwagę ofert Wykonawców, którzy:
a) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali inne zamówienie ogłoszone przez Zamawiającego;
b) figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (oświadczenie o wpisie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajduje się w druku oferty);
c) złożyli ofertę niepoprawną merytorycznie, w szczególności której treść nie odpowiada wymogom niniejszego ogłoszenia.
4) Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 4
b) Wypełniona i podpisana oferta cenowa sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 2 i 2a (w zależności od części, której dotyczy oferta. Jeśli dotyczy dwóch części należy wypełnić i dołączyć załącznik nr 2 i załącznik 2a).
c) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
6. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Udzielenie zamówienia nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt przyszłej umowy przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3) Środki ochrony prawnej - w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się środków ochrony prawnej - niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, którego zastosowania nie mają przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest we wzorze Formularza oferty - (załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: 33wog@ron.mil.pl, telefon: 261 162 555
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod33wog@ron.mil.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1.
3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5) odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XIX niniejszej SIWZ i wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie
6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
7) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:
- do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii