Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Bielawie
plac Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel. +48 74 83 28 700, fax: +48 74 83 35 838
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w
pomieszczeniu nr 7, 10, 15 w budynku przy placu Wolności 1 oraz w pomieszczeniu nr 8 i 15 w
budynku przy ul. Piastowskiej 1".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu
Miejskiego w Bielawie w pomieszczeniu nr 7, 10, 15 przy placu Wolności 1 oraz w budynku przy
ul. Piastowskiej 1 w pomieszczeniu nr 8 i 15".

Dokument nr: IZ.271.23.2018.2

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert
Oferty w zamkniętych opakowaniach/kopertach i opisane:
Oferta na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Nie otwierać przed dniem 28 czerwca
2019 r. godz. 09:30
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielawie, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, w pokoju nr 1
lub dostarczyć za pomocą poczty kurierskiej lub operatora pocztowego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 09:00.
W celu wprowadzenia oferty do rejestru korespondencji przychodzącej Urzędu Miejskiego,
opakowanie/kopertę należy oznakować pieczątką Wykonawcy.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą otwierane i zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania, po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja robót w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)
Zamawiający nie stawia specjalnych warunków Wykonawcom, których zaprasza do złożenia
oferty.
3. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria przy wyborze najkorzystniejszej oferty
i ich wagach punktowych
cena - WC - 60 punktów
okres gwarancji - WG - 20 punktów
termin wykonania - WT - 20 punktów
4. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert
4a Cena:
Co= cenanajniższa z ewszystkich ważnych ofert
cenabadanej oferty
xWc
4b Okres gwarancji - Go
do 36 miesięcy włącznie - 0 punktów
okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie - 5 punktów
okres gwarancji powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie - 10 punktów
okres gwarancji powyżej 60 miesięcy - 20 punktów
4c Termin wykonania
To= najkrótszy zaoferowany terminwykonania spośród złożonychważnych ofert
zaproponowany terminwykonania
xWT
4d Ilość punktów przyznanych badanej ofercie ,,i"
Pi = Ci + Gi + Ti
7. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
Z uwagi na krótki okres realizacji robót, Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie.
8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
9. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii