Przetarg: Wykonanie prac w zakresie ,,niskich prądów"

Przedmiot:

Wykonanie prac w zakresie ,,niskich prądów"

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki
ul. Partyzantów 5
64-510 Wronki
powiat: szamotulski
tel. (+48) 67 25 40 431 fax (+48) 67 25 40 472
sekretariat@pomet-wronki.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wronki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac w zakresie ,,niskich prądów" tj. sieci LAN, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostępu, monitoringu oraz oświetlenia awaryjnego w zakresie określonym w przedmiarze w budynku położonym przy ul.
Witaszka 2a w Pile adaptowanym na potrzeby XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Piie oraz IV Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjaiistów w Piie
1. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
- projekt budowlany
- przedmiar.

Składanie ofert:
5. Termin i sposób złożenia ofert: ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 21.06.2019 roku, w siedzibie Zamawiającego. Dopuszczalne jest przesłanie oferty na adres mailowy sekretariat@pomet-wronki.com.pl
w formie PDF z podpisem osoby upoważnionej.

Wymagania:
. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. W związku z powyższym zaleca się zapoznanie z warunkami panującymi na terenie.
3. Wymagane dokumenty:
o Oferta podpisana przez Wykonawcę;
o Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres wykonawcy,
- NIP,
- REGON,
- ofertę wykonania przedmiotu zamówienia ze wskazaniem:
- Ceny netto w zł w tym słownie,
- Podatek VAT w zł w tym słownie,
- Cenę brutto w zł w tym słownie,
- Termin realizacji zamówienia,
- Okres gwarancji (jeśli dotyczy),
- Datę sporządzenia oferty,
- Podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej.
6. Kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena brutto.
7. Ważność składanej oferty minimum 30 dni.
8. Załączniki udostępniono do pobrania pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/ruf9zltpe2b1dnw/AAA4B63i6_gl6ECky8Dy8Ruja?dN0
9. Informacje dodatkowe:
Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
Zamawiający informuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:
a) przeprowadzenie postępowania,
b) zawarcie i realizacja umowy,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione,
e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

Uwagi:
Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego ,,POMET" we Wronkach
o inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego ,,POMET" we Wronkach jest Pan Tadeusz Zakrzewski - e-mail: szj@pomet-wronki.com.pl tel. 067 2540431.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii