Przetarg: PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK LEŚNYCH

Przedmiot:

PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK LEŚNYCH

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
powiat: ząbkowicki
tel. 74 8163870, faks 74 8191212
zamowienia.publiczne@ziebice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ziębice
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK LEŚNYCH NA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE W GMINIE ZIĘBICE
1. Nazwa nadana zamówieniu: ,,PRZEBUDOWA ŚCIEŻEK LEŚNYCH NA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE W GMINIE ZIĘBICE .". Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 77211400-6 Usługi wycinania drzew 34928472-7 Oznakowanie 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo rowerowe. Uwaga: Wykonanie opisanych w dokumentacji projektowej ławostołów oraz wiaty nie wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego zadania. 2) Podstawowe dane techniczne projektowanej ścieżki rowerowej: a) łączna długość ścieżki: 6 766,7 mb b) długość ścieżki do wykonania 5 074,3 mb c) długość ścieżek przebiegająca po istniejących drogach leśnych (skrzyżowania z drogami szutrowymi i przejazdy tymi drogami): 1692,4 mb d) szerokość nawierzchni do 1,5 mb e) odwodnienie ścieżki: poprzez spadki poprzeczne, przepusty rurowe, kładki drewniane. Spadki niwelety zawarte są w przedziale od 0 do 35%. Średnie nachylenie ścieżki między szczytami odwróceń nachylenia nie przekracza 10%. 3) Zakres robót do wykonania: a) czyszczenie korytarza ścieżki: ? sprawdzenie i odtworzenie oznaczników trasy; ? karczowanie krzaków, usunięcie leżących pni, gałęzi, dłużyc; ? zabezpieczenie roślinności niewycinanej; b) przygotowanie podłoża: ? oczyszczenie podłoża z gruntu organicznego; ? zabezpieczenie korzeni wychodzących na ścieżkę; ? profilowanie skarpy nad górną krawędzią ścieżki; ? formowanie podłoża ścieżki ze spadkiem poprzecznym 5%; ? rozplantowanie wykopanego gruntu na zboczu poniżej ścieżki; c) remont nawierzchni: ? w miejscach gdzie grunt nie spełnia wymagań nawierzchni ziemnej, wykonanie nawierzchni z nawiezionego gruntu rodzimego; ? zagęszczenie warstw nawierzchni płytą wibracyjną; wykonanie przepustów: ? wykonanie przepustów o wymiarach 200 mm - 400 mm średnicy; d) montaż oznaczeń trasy: ? montaż oznaczeń trasy w postaci prostopadłościennych słupów drewnianych przymocowanych na stalowych kotwach do gruntu. e) Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie w odpowiednich organach dla: ? projektu docelowej organizacji ruchu, droga wojewódzka nr 385 w miejscowości Ziębice; ? projektu docelowej organizacji ruchu, drogi powiatowe: nr 3184D na odcinku Witostowice - granica Powiatu Strzelińskiego, nr 3170D na odcinku Henryków - Skalice; ? projektu docelowej organizacji ruchu, drogi powiatowe: nr 3184D na odcinku Dobroszów - granica Powiatu Ząbkowickiego; ? projektu docelowej organizacji ruchu, drogi gminne: ulica Rynek w Ziębicach, ulica Zamkowa w Ziębicach, ul. Juliusza Słowackiego w Ziębicach, ulica Polna w Ziębicach, miejscowość Skalice; projekty posiadają już wstępne uzgodnienia jednak w przypadku konieczności naniesienia zmian, lub poprawek, Wykonawca wykona je na własny koszt. 4) Pozostałe warunki wykonania zadania: Projektowana trasa w całości przebiega przez obszar Natura 2000 PLH020074. Na etapie realizacji inwestycji prowadzony będzie nadzór przyrodniczy. Trasa przebiega również przez tereny będące w zarządzie Lasów Państwowych, w związku z czym przedstawiciel Lasów Państwowych będzie uczestniczył w przekazaniu terenu budowy jak i również przy odbiorze końcowym. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić nadzór przyrodniczy nad wykonywaniem zadania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przy udziale specjalistów zoologa i botanika ustali właściwe warunki i terminy prowadzenia robót oraz dokona kontroli pod kontem ewentualnej kolizji z gatunkami chronionymi. Wyniki przeprowadzonej analizy Wykonawca przedstawi do akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Zamawiającemu. Prace należy prowadzić wyłącznie w pasie o szerokości do 2 metrów, a po zakończeniu prac uporządkować przedmiotowy teren i doprowadzić go do stanu pierwotnego. Realizacja inwestycji nie może wiązać się z wycinką drzew, ani z ich uszkodzeniem oraz naruszać przepisów w zakresie ochrony gatunków leśnych, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Podczas wykonywania prac nie wolno niszczyć budowli budynków i innych urządzeń znajdujących się na terenie inwestycji. Trasę ścieżek wyznaczono w terenie za pomocą flag na stalowych drutach. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną przy realizacji inwestycji tj. przed rozpoczęciem prac zleci sprawdzenie i uzupełnienie oznaczników trasy, po zakończeniu prac wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ w tym: a) projekt budowlany; b) projekt wykonawczy; c) STWiORB; d) Projekty docelowej organizacji ruchu; e) Kata informacji przedsięwzięcia; f) przedmiar robót; g) Umowa dzierżawy gruntu leśnego nr ZG.2217.10.3 z dnia 15 listopada 2017 roku; h) Pismo RDOŚ we Wrocławiu o znaku WPN.6323.263.2017.AK z dnia 8 listopada 2018 roku; i) Pismo DSDiK o znaku ZZ.8022.1.249.2017 z dnia 16 października 2017 roku; j) Pismo Zarządu Dróg powiatowych w Ząbkowicach Śl. o znaku DT.412.18.2017 z dnia 5 października 2017 roku;. k) Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Strzelinie o znaku PZD.7121.2.1.2017.BS z dnia 6 września 2017 roku l) Pismo KPP w Ząbkowicach Śl. o znaku DK-41229/17 z dnia 5 września 2017 roku. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo - finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na: pracach przygotowawczych (w tym ścinanie i karczowanie krzaków i pni usuwanie gałęzi i roboty towarzyszące) , ziemnych (w tym wykonania nasypów, formowanie nawierzchni), wykonania murów oporowych, instalowania znaków - prace wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.)- RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.)- RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45000000-7,45100000-8,45112210-0,45112700-2,45212140-9,45212200-8,45212213-2,45233142-6,45233162-2,77211400-6,34928472-7

Dokument nr: 563159-N-2019, ZP.271.1.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ziebice.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ? Zdolność zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: ? zrealizował co najmniej jedno zamówienie (roboty budowlane) polegające na budowie/przebudowie lub remoncie ścieżek rowerowych typu ,,Singletrack" o długości nie mniejszej niż 2000 metrów . Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu sumował roboty o określonej przez Zamawiającego długości tak aby łącznie wykazać 2000 m. ? Zdolność techniczna - - osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: ? Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej. Jednocześnie osoba spełniająca powyższy warunek to również osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.). Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia. - - potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej: - mini koparką o rozstawie kół (gąsienic) nie większym niż 120 cm (wymiar zewnętrzny) - pojazdem do transportu (mini wozidło) o rozstawie kół nie większym niż 120 cm (wymiar zewnętrzny)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Dokumenty podmiotów krajowych: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1: a) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a), tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ppkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ; c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. - wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) 2. Inne dokumenty. 1) Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części IX SIWZ 4) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. d) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). Uwaga: Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z ofertą (zgodnie z informacją zamieszczoną przez Urząd Zamówień Publicznych). 3. Środki naprawcze (self- cleaning): Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. oraz pkt 16-20 ustawy Pzp. (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena (cena brutto oferty za całość zamówienia) 60,00
2) okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii