Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa PSP w Brzegu
ul. Saperska 16
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 4240588, kom. 608573002
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191536
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym pn. Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją zadania prowadzonego w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu". Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad:
a) Wykonaniem wszystkich robót elektrycznych ujętych w dokumentacjach projektowych;
b) rozliczeniem finansowym zadania - w zakresie elektrycznym
Kod CPV
71520000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe przedmioty zamówienia

45312310-3 -ochrona odgromowa
45311200-2-roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1191536, PT.2370.9.2019.

Otwarcie ofert: 5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
https://kppspbrzeg.bip.gov.pl
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.
Zamawiający - Beneficjent

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych nad zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu" syg. PT.2370.9.2019.
w terminie do dnia 27 czerwca 2019r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Brzeg
Harmonogram realizacji zamówienia
od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
Warunki zmiany umowy
1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminy wykonania umowy, sposoby wykonania umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 kodeksu cywilnego,
b)zaistnienia nieprzewidzianych warunków fizycznych,
c)zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności faktycznych,
d)zaistnienia siły wyższej,
e)zmiany przepisów prawa,
f)trwających lub przedłużających się procedur związanych
z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,
g)skrócenia lub wydłużenia robót w ramach zadania inwestycyjnego nad którym pełniony jest nadzór inwestorski.
4. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, że umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wówczas wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze aneksu do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.
6. Wykonawca jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia
z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności,
o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek
o zmianę umowy. Wniosek winien zawierać podanie podstawy prawnej żądania z przywołaniem właściwych postanowień umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.
7. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym Rozdziale stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Wykaz osób

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena - brutto - 100%
2. Kryterium - Cena - będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana według poniższego wzoru:
P = C/C1 x 100 pkt x 100 %
Znaczenie:
P - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium ,,cena".
C- najniższa cena brutto spośród złożonych ofert.
C1 - cena brutto zawarta w ocenianej ofercie.
100 pkt - maksymalna ilość punktów w kryterium ,,cena"
100 % - waga procentowa kryterium ,,Cena"
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
https://kppspbrzeg.bip.gov.pl
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU
Adres
Saperska 16
49-300 Brzeg
opolskie , brzeski
Numer telefonu
77 424 05 72
Fax
77 424 05 82
NIP
7471568979
Tytuł projektu
Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu.
Numer projektu
POIS.01.03.01-00-0068/17-00
Inne źródła finansowania
Wojewoda Opolski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Załączniki

Załącznik nr 4-Projekt umowy
Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 -wykaz osób
Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
mł. kpt. Izabela Kmak-Błaszczuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
77 4240588, kom. 608573002

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii