Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Remont nawierzchni dróg wojewódzkich

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Remont nawierzchni dróg wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
ul. Żeromskiego 14
82-400 Sztum
powiat: sztumski
tel/fax (55) 277 24 83 tel. kom. 609 690 786
Województwo: pomorskie
Miasto: Sztum
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Remont
nawierzchni dróg wojewódzkich nr 517 i 527 w podziale na części:
Część I - DW 517 w km 4+090 - 5+060
Część II - DW 527 odcinek od km 0+550 do 1+350"
CPV: 71.52.00.00-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: RDSz.2460.20.2019.KN

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
w formie pisemnej (pocztą łub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1,
w terminie do dnia: 26.06.2019r. do godz. 11:00
Ofertę składaną w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane:
,,Oferta na - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu: ,,,,Remont nawierzchni dróg wojewódzkich nr 517 i 527 w podziale na części: Część I - DW 517 w km 4+090 - 5+060 Część II - DW 527 odcinek od km 0+550 do 1+350 "
i
Nie otwierać przed dniem 26.06.2019r., godz. 11:00
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
- planowana data podpisania umowy z Wykonawcą robót - czerwiec 2019r.
-planowane zakończenie robót budowlanych: 30 lub 45 dni od podpisania umowy (deklaracja Wykonawcy)

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki:
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
Lp. Funkcja Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Wykonane realizacje
1. Inspektor nadzoru branży drogowej - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne doświadczenie na stanowisku inspektora branży drogowej przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia polegającego na budowie/ przebudowie drogi min. klasy ,,Z" o długości min. 1 km, doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych, na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych zamówień
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty.
7. Istotne warunki zamówienia: Wzór umowy w okresie realizacji robót oraz na okres gwarancji.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Katarzyna Nowicka, tel. 55 277 24 83 (imię i nazwisko, telefon)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii