Przetarg: Zakup i dostawa przewodów Fe, Cu i FeCu i drutu do nabojarki KP miedziany

Przedmiot:

Zakup i dostawa przewodów Fe, Cu i FeCu i drutu do nabojarki KP miedziany

Data zamieszczenia: 2019-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
+48767478745
Katarzyna.Kalakajlo@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=416808
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa przewodów Fe, Cu i FeCu i drutu do nabojarki KP miedziany
Opis postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów Fe, Cu i FeCu i drutu
do nabojarki KP miedzianego zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik do Projektu Umowy, Charakterystykami Jakościowymi stanowiącymi załączniki
do Projektu Umowy oraz dokumentacją przekazaną na etapie postępowania (procedury testowania).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pozycje:
2.1. przewód z żyłą Cu lub z żyłą ze stopów miedzi, średnica żyły 0,5 mm, o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.1 do niniejszej umowy, w ilości ok. 29 000 km,
2.2. przewód z żyłą Cu lub z żyłą ze stopów miedzi, średnica żyły 0,6 mm, o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.1 do niniejszej umowy,w ilości ok. 13 400 km,
2.3. przewód z żyłą Cu lub z żyłą ze stopów miedzi, średnica żyły 0,6 mm, średnica zewnętrzna przewodu 1,8 do 1,9 mm, o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1.2 do niniejszej umowy, w ilości ok. 50 km,
2.4. przewód z żyłą stalową cynowaną, miedzianą lub z żyłą ze stopów miedzi, lub z żyłą mosiężną miedziowaną, z izolacją polwinitową, opór 0,39 ÷ 0,43 o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.3 do niniejszej umowy, w ilości ok. 5 000 km,
2.5. przewód z żyłą stalową cynowaną, miedzianą lub z żyłą ze stopów miedzi, lub z żyłą mosiężną miedziowaną, z izolacją polwinitową, opór 0,26 ÷ 0,30 o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.3 do niniejszej umowy,w ilości ok. 1 240 km,
2.6. przewód z żyłą stalową cynowaną, miedzianą lub z żyłą ze stopów miedzi, lub z żyłą mosiężną miedziowaną, z izolacją polwinitową, opór 0,16 ÷ 0,18 o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.3 do niniejszej umowy,w ilości ok. 200 km,
2.7. przewód z żyłą stalową cynowaną, miedzianą lub z żyłą ze stopów miedzi, lub z żyłą mosiężną miedziowaną, z izolacją polwinitową, opór 0,50 ÷ 0,54 o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.3 do niniejszej umowy,w ilości ok. 260 km,
2.8 . przewód stalowy cynowany Sn z izolacją polwinitową średnica żyły 0,5 mm, opór <= 0,52 Ohm/m o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.4 do niniejszej umowy, w ilości ok. 10 950 km,
2.9. drut Cu 2,31 mm, o jakości zgodnej z Charakterystyką jakościową stanowiącą Załącznik nr 1.5 do niniejszej umowy, w ilości ok. 9 500 kg,
3. Dokumentacja (procedury testowania) niezbędna do realizacji zadania, o której mowa w pkt. 1 powyżej, przekazana zostanie przez Operatora postępowania, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i dostarczeniu wypełnionego Załącznika Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
UWAGA:
Dostawca będzie stosował cenę netto przedstawioną w Załączniku nr 7 do niniejszej
SIWZ, na bazie dostawy CIP Bieruń (43-150) Plac Alfreda Nobla 1, zgodnie z Incoterms
2010 wyrażoną w walucie PLN/EUR.
Ustalenie ceny surowców objętych niniejszym postępowaniem odbywać się będzie na podstawie formuł cenowych (cena aktualizowana miesięcznie), do Systemy Wspierania Zakupów należy wprowadzić ceny jednostkowe zgodnie z obliczonymi według załączonego pliku .xls.
Do oferty należy dołączyć wypełniony plik .xls wraz z wersją podpisaną. Oferta złożona w systemie SWZ powinna być tożsama z wypełnionym załącznikiem .xls.
4. Do oferty należy dołączyć:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ,
4.2. Kartę Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ,
4.3. Zestawienie cenowe - Załącznik nr 7 do SIWZ,
4.4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie przez wyrób wymogów technicznych określonych przez Zamawiającego w charakterystykach jakościowych,
4.5. Atest potwierdzający zgodność z wymaganymi parametrami lub informację
o przekazaniu próbek do testów.
UWAGA! W przypadku Wykonawców, którzy nie dostarczają przedmiotu zamówienia do NITROERG S.A. warunkiem zamówienia, jest pozytywny wynik
z badań przeprowadzonych przez laboratorium/produkcję NITROERG S.A.
na podstawie bezpłatnie przekazanej próbki przedmiotu zamówienia w ilości po 1 szpuli i 1 krążku z pary kolorów przywołanych w charakterystykach jakościowych (dokładny opis został określony się w - Charakterystykach Jakościowych).
UWAGA DLA WSZYSTKICH POZYCJI:
Badania zostaną przeprowadzone na etapie analizy oraz oceny ofert w 1 etapie. Procedury testowania przewidują wykonanie badań w ciągu 2 dni roboczych (2 x 8 godz.) Próbki (bezpłatne, bezzwrotne) powinny być przekazane do dnia składania ofert na poniższy adres:
NITROERG S.A.
Magazyn Surowców (p. Agnieszka Krzyżanowska)
Pl. Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
Z dokładnym opisem zawierającym numer i nazwę postępowania oraz zaznaczeniem/dopiskiem ,,PRÓBKI".
Informujemy, iż po przeprowadzeniu procedury testowania każdy z oferentów otrzyma notatkę służbową z wynikiem przeprowadzonych testów.
Powyższa informacja zostanie przekazana odrębną korespondencją drogą elektroniczną w systemie SWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa K50 - Pozostałe
D0204 - Druty z miedzi
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/KZS/19/66902

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=416808

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-07-05 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-07-01 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=416808

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
EUR 4,2640

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Kałakajło
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Katarzyna.Kalakajlo@kghm.com
Telefon: +48767478745

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii