Przetarg: Wykonanie kontroli okresowej sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych,...

Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczeniu - wykonanie usług kominiarskich

Data zamieszczenia: 2019-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
powiat: gliwicki
tel.: (32) 233 41 12, fax: +(48-32) 233 43 25
info@szpitaltoszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Toszek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
oraz ich czyszczeniu - wykonanie usług kominiarskich w budynkach
administrowanych przez SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku oraz
wykonanie wentylacji grawitacyjnej (ul.Ludowa 15/3 oraz lokale w budynku 5E)
polegających na:
1 - sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca I994r. Prawo
Budowlane Art.62)
2 - wykonaniu czyszczenia przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów) w tym:
o wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych przeprowadzanych
raz w roku
o wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych przeprowadzanych
raz na pół roku
o wykonanie czyszczenia przewodów dymowych przeprowadzanych
raz na kwartał
3 - sporządzeniu orzeczeń i opinii kominiarskich odnośnie prawidłowości podłączeń
urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych w budynkach
Zgodnie z uszczegółowieniem znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4 - wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience (ul.Ludowa 15/3)
5 - wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni (lokale 5E/1, 5E/2, 5E/3, 5E/7)
oraz wspólnej łazience budynku 5E
6 - sporządzenie opinii kominiarskiej dotyczącej prawidłowości funkcjonowania
wykonanej wentylacji
8. Zakres:
a) Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych
i spalinowych (jeden raz w roku)
b) Czyszczenie kominów spalinowych (dwa razy w roku)
c) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych (jeden raz w roku)
d) Czyszczenie kominów dymowych (cztery razy w roku)
9. Zakres kontroli przewodów kominowych:
a) Badanie drożności przewodów kominowych
b) Badanie prawidłowości urządzeń grzewczych, w tym liczbę i rodzaj urządzeń
podłączonych do jednego przewodu kominowego, prawidłowość zamontowania
kratek wentylacyjnych, sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza
zewnętrznego
c) Badanie prawidłowości ciągu kominowego
d) Badanie stanu technicznego kominów ponad dachem
e) Badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów
f) Badanie szczelności przewodów kominowych
g) Ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców i pacjentów

Dokument nr: 42/DEG/MM/20I9

Składanie ofert:
Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie
na adres:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Sekretariat Dyrektora Naczelnego
ul. Gliwicka 5,
44-180 Toszek
w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2019r. do godz. 9.30
z dopiskiem ,,Propozycja ofertowa - nr postępowania 42/DEG/MM/2019

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wymagania:
6. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
a) Uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
b) Uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
7. Wymagania odbioru dokumentacji:
a) Po wykonaniu usługi dla każdego obiektu należy wypełnić protokół z kontroli
przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
b) Do protokołu należy wykonać szkice, czyli rzut pionowy przewodów kominowych
z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności,
oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniem podłączeń do każdego przewodu
względem ulicy
10. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, etyką zawodową
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami
c) Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych powinna być
przeprowadzona przez osoby posiadające uprawnienia do sprawdzania stanu
technicznego przewodów kominowych
d) Wydanie opinii kominiarskich będzie wystawione na żądanie Zamawiającego
e) Termin udostępnienia Zleceniobiorcy budynków do przeglądu zostanie
uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zleceniodawcy
0 Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go
w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest......................
g) Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcą w oparciu
o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy
h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
za niezrealizowana część umowy,
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
za niezrealizowaną część umowy,
- za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony
od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
za wyjątkiem sytuacji określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
i) Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar
umownych w następujących sytuacjach:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa ta trwa
dłużej niż 14 dni.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
j) Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności
zatwierdzenie przez Dyrektora Szpitala.
k) Za wykonanie czynności kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych
odpowiedzialność ponosi Wykonawca
l) Po przeprowadzonej kontroli, czyszczeniu oraz sprawdzeniu przewodów,
Wykonawca oświadcza, że potwierdza sprawność przewodów kominowych
(wentylacyjnych, dymowych, spalinowych), które zostały objęte zamówieniem.

Uwagi:
5. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
- cena brutto za realizację zamówienia - 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
inż. Erwin Janysck - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
tel. (32) 233-41-12 wew. 212
Marta Kapiciak-Milewska - Referent
Tel. (32) 233-41-12 wew. 240

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii