Przetarg: Wykonanie instalacji stacji trafo lub/i dostawa przewijarki

Przedmiot:

Wykonanie instalacji stacji trafo lub/i dostawa przewijarki

Data zamieszczenia: 2019-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: "INTERLECH J.LECH I S-KA" SPÓŁKA JAWNA
Warszawska 56
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
602 139 650
interlech@elblag.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23750
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Wykonanie instalacji stacji trafo" lub/i ,,Dostawa przewijarki"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Cześć I zamówienia: Montaż kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-3 w obudowie betonowej z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Część II zamówienia: Dostawa przewijarki.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy urządzenia drukarskiego oraz instalacji stacji trafo zgodnie z warunkami.
Przedmiot zamówienia
Cześć I zamówienia: Montaż kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-3 w obudowie betonowej z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Obudowa:
- dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:
- fundament a zarazem szczelna misa olejowa,
- bryła główna z rozdzielnicami ŚN i nN,
- dach betonowy płaski malowany,
- komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 630 kVA,
- drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbą proszkową,
- gabaryty zewnętrzne stacji max. (dł. x szer. x wys.) 4 260 x 2 410 x [mm],
- obsługa rozdzielnicy ŚN i nN - wewnętrzna (z wewnętrznym korytarzem),
- wewnętrzna instalacja oświetleniowa,
- wewnętrzna instalacja uziemiająca
Rozdzielnica średniego napięcia typu Rotoblok 24 SF - 3 polowa
Pole liniowe typu SLO3 nr 1,
- rozłącznik typu GTR SF 1 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny, blokada drzwi, tor szynowy Cu, sygnalizacja obecności napięcia, cewka wybijakowa; sterownik typu uREG; odgromniki przepiec 18N - szt.3,
Pole pomiarowe typu SP1 nr 2;
- przekładniki napięciowe UMZ 24-1;1500:00:...VA kl. 0,5 leg. szt. 3;
- przekładniki prądowe TPU 60.11; .../5; ...VA; Ith=...kA; FS5; kl. 0,5 leg. szt. 3;
- podstawy bezpiecznikowe PBPM-20 szt. 3;
- wkładki bezpiecznikowe WBP-20 szt. 3.
Pole transformatorowe typu ST2 nr 3;
- rozłącznik typu GTR SF 2V 24.06.16. z uziemnikiem dolnym, napęd ręczny zasobnikowy, podstawa bezpiecznikowa, blokada drzwi, tor szynowy Cu;
Rozdzielnica nN typu RN-W
- wyłącznik główny 3VT 1250A, wersja stacjonarna z napędem ręcznym, wyzwalacz wzrostowy - szt. 1;
- analizator parametrów sieci PAC 4200 + kpl. przekładników prądowych - 1 kpl.;
- ochronniki przepięć - kpl.;
- pola odpływowe:
- rozłącznik bezpiecznikowy: NSL3 630A szt. 2;
- rozłącznik bezpiecznikowy: NSL2 400A szt. 6;
- pomiar pośredni - tablica pomiarowa (miejsce na licznik szt. 2, listwa WAGO szt.1, miejsce na modem komunikacyjny szt.1, gniazdo sieciowe 230V szt.1) - 1kpl.
- bateria kondensatorów BKD (7%) 180 kVar - szt. 1;
W zakres dostawy wchodzi:
- kabel łączący rozdzielnicę SN z transformatorem 3 x YHAKXS 1 x 70mm2 + kpl. głowic - 1 kpl;
- kabel łączący rozdzielnicę nN z transformatorem 3 x (3 x YKY 1x240 mm 2) - 1 kpl;
- przepusty kablowe produkcji ZPUE dla kabli SN i nN - kpl.;
- wkładki bezpiecznikowe 24/.... szt. 3;
W zakres dostawy wchodzi:
- rozładunek, montaż i rozruch stacji na obiekcie;
- wkładki bezpiecznikowe nN;
- głowice kablowe do pól liniowych SN;
- pomiary powykonawcze na obiekcie;
- sprzęt BHP i p. poż.;
Warunki przyłączeniowe stanowią załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Część II zamówienia: Dostawa przewijarki.
Przewijarka musi spełniać parametry wskazane w załączniku zapytanie ofertowe (ze względu na ograniczona liczbę znaków).

CPV: 45317200-4

Dokument nr: 23750

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 25.10.2019 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres: interlech@elblag.com.pl lub pocztą, kurierem lub osobiście. Decyduje data wpływu do zamawiającego. W tytule należy wpisać ,,Wykonanie instalacji stacji trafo" lub/i ,,Dostawa przewijarki".
11.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia - najpóźniej 90 dni od dnia przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę dla części I, najpóźniej 90 dni od dnia podpisania umowy dla części II

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek dla części I zamówienia:
1. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą min. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie: Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku /warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób wraz z podaniem Imienia, Nazwiska, rodzaju uprawnień oraz okres pełnienia funkcji kierownika budowy wraz ze zgodą wskazanych osób na przetwarzanie danych osobowych tych osób zgodnie z RODO. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu osób mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
Dla części II zamówienia warunków nie określa się.
Warunki zmiany umowy
Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z § 12 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 i 6a do niniejszego zapytania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie przez Wykonawcę:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
- spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji niniejszego Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
6. Dostawca zobowiązany jest w zakresie części II zmówienia dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogów opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wydruk lub opis parametrów technicznych i funkcji) - wzór własny.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu cenowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) cena ofertowa brutto (C) - 70%
b) czas dostawy (CD) - 30%
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w załączniku 'Zapytanie ofertowe z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 wer. pdf lub wer. edyt.'
Wykluczenia
Z postępowania wykluczeni zostaną Oferenci nie spełniający poniższego warunku:
Brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poprzez oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcą wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
"INTERLECH J.LECH I S-KA" SPÓŁKA JAWNA
Adres
Warszawska 56
82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie , Elbląg
Numer telefonu
55 237 10 05
NIP
5780003671
Numer naboru
POPW.01.03.01-IP.01-00-001/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Siewkowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602 139 650

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii