Przetarg: Wykonanie robót budowlano- instalacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano- instalacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Al. 11-go Listopada 94
w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza do składania ofert na
wykonanie robót budowlano- instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy Al. 11-go Listopada 94 w Gorzowie Wlkp.
w rejonie ADM 5, zgodnie z zakresem prac określonym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zwanej
,,STWiOR" oraz załączonych przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia
Roboty budowlane obejmują wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych wraz z odbudową ścianek Do zakresu robót należy:
o wymiana pionu wod.-kanalizacyjnych wraz z odbudową ścianek w ilości 2 szt. (6 lokali),wymiana pionu wód
kanalizacyjnego kuchennego w ilości 3 szt, (10) lokali w tym :
- demontaż rur żeliwnych o o 50-100 mm w ścianach
- demontaż i montaż urządzeń sanitarnych dla [potrzeb wymiany pionu kanalizacyjnego
- rozebranie i odbudowa ścianki z cegieł na zaprawie cementowej gr. 1/2 cegły
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na podłożu z cegły
- przebicie i zabetonowanie otworów w stropach i ścianach dla potrzeb wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego
- wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych
- wywiezienie gruzu

Dokument nr: TZP-002/12WM -ADM 5/2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, którego termin zostanie
ustalony po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji udzieli Kierownictwo ADM nr 5.

Składanie ofert:
2. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 21.10.2019r. godz.09:00

Miejsce i termin realizacji:
o termin wykonania: 1 miesiąc od podpisania umowy

Wymagania:
Warunki realizacji:
o termin wykonania: 1 miesiąc od podpisania umowy
o okres gwarancji: 60 miesięcy od daty końcowej odbioru robót
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
o sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego
i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
o sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metoda szczegółowa na podstawie
załączonego do oferty przedmiaru/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony www.zgm.gorzow.pl
o należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia
ewentualnych robót dodatkowych,
o roboty które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim ,,ślepym" rozliczane będą na podstawie
obwiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. W przypadku
materiałów i sprzętu który nłe został uwzględniony w dokumentach przetargowych zastosowane będą miały
średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału. W przypadku
braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu
przedstawionej przez Wykonawcę.
Przed złożeniem oferty zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej na nieruchomości jako
czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
Warunki prowadzonego postępowania:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w taki sposób aby umożliwić identyfikację miejsca jej
przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem,
w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające
wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. - złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. - złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. - złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje
najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami..
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona
możliwości finansowe Zamawiającego, Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje,
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie
Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do
złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail
wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany tub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 70
Kodeksu Cywilnego.
Uwaga!
Przed podpisaniem umowy w ADM 5 należy złożyć aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie
prowadzonej działalności. Potwierdzenie opiaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów
potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo
w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia

Uwagi:
I, ,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,
ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 7101, fax. 095 738 7100;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się
kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095
73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 iit. b RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Al. 11-go
Listopada 94 w Gorzowie Wiko., znak TZP-002/12WM/ADM5/2019, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii