Przetarg: Zakup 35 nowych elementów infrastruktury terenowej

Przedmiot:

Zakup 35 nowych elementów infrastruktury terenowej

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
powiat: wołomiński
tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46, fax: 25 675-43-84
slawomir.miaskiewicz@jadow.az.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jadów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup 35 nowych elementów infrastruktury terenowej, w ramach zadania: ,,Edukacja ekologiczna w naszej gminie"
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opis Przedmiotu Zamówienia
I/ Zakup obejmował będzie:
Zakup 35 nowych elementów infrastruktury terenowej (5 kompletów), każdy w składzie:
- 4 terenowe pomoce edukacyjne (gry plenerowe- poznajemy ptaki, Dendrologia, co ze mnie wyrośnie, światowid);
- 2 tablice edukacyjne 150cm x 100cm;
- 1 hotel dla owadów.
Terenowe pomoce edukacyjne:
1/ GRA DENDROLOGIA
KONSTRUKCJA
Na słupach 12 x 12 cm umieszczona jest tablica edukacyjna o wym. 100x 80 cm z opisem popularnych drzew. Obok znajduje się 8 kostek obrotowych o wym. 22 x 20 cm z umieszczonymi na nich elementami drzew iglastych i liściastych. Zadanie polega na dopasowaniu elementów z jednego gatunku ( np. pokrój, liść, kora). Konstrukcja zwieńczona jednospadowym daszkiem. Drewno iglaste. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm, szerokość 220 cm. poniżej umieszczona jest ławeczka. Elementy drewniane pomalowane są trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew i betonu.
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 5 szt.
2/ GRA EDUKACYJNA Co ze mnie wyrośnie?
KONSTRUKCJA
Na słupach o średnicy 12 cm umieszczonych jest 16 obrotowych tabliczek 22 x 18 cm z pełnokolorowym dwustronnym wydrukiem (awers, rewers).Konstrukcja zwieńczona jednospadowym daszkiem. Drewno iglaste. Tabliczki wykonane z wodoodpornej sklejki 30 mm grubości. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm, szerokość 160 cm. Elementy drewniane pomalowane są trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew i betonu.
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 5 szt.
3/ OBRACANE KOSTKI (ŚWIATOWID)
KONSTRUKCJA
Na słupie o średnicy 25-30 cm i wysokości 60 cm zamontowane
są 4 kostki obrotowe o wymiarze 25 x 23 cm wykonane ze sklejki
wodoodpornej. Na kostkach z czterech stron umieszczona jest
grafika. Konstrukcja zwieńczona czterospadowym daszkiem.
Wysokość ok. 180 cm. Elementy drewniane pomalowane są
trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą
stalowych kotew i betonu
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 5 szt.
4/ GRA EDUKACYJNA - POZNAJEMY PTAKI
KONSTRUKCJA
Na słupach 12 x 12 cm umieszczona jest tablica o wym. 150 x 100 cm z umieszczoną grafiką. Obok znajdują się 4 kostki obrotowe o wym. 22 x 20 cm . Konstrukcja zwieńczona jednospadowym daszkiem. Drewno iglaste. Wysokość konstrukcji ok. 220 cm, szerokość 240 cm. Elementy drewniane pomalowane są trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew i betonu.
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 5 szt.
Tablice Edukacyjne
TABLICA EDUKACYJNA ZE STELAŻEM DREWNIANYM JEDNOSTRONNA
KONSTRUKCJA
Na słupach z kantówki 10 x 10 cm umieszczona jest tablica edukacyjna 150 x 100 cm. Podłożem tablicy jest blacha 0,6 mm, na którą naklejony jest wydruk. Plecy tablicy wykonane z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Konstrukcja posiada jednospadowy daszek. Drewno iglaste. Wysokość konstrukcji ok. 220 cm. Elementy drewniane pomalowane są trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew i betonu.
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Wykonawca powinien przedstawić co najmniej 5 wzorów tablic do wyboru dla Zamawiającego. Nie przewiduje się ograniczenia liczby wzorów do montażu.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 10 szt.
Hotel dla owadów
HOTEL DLA OWADÓW
KONSTRUKCJA
Na słupach 12 x 12 cm umieszczonych jest 9 pól 30 x 30 cm wraz z wypełnieniem. Konstrukcja zwieńczona dwuspadowym daszkiem. Drewno iglaste. Wysokość konstrukcji ok. 140 cm, szerokość 140 cm. Obok znajduje się tablica edukacyjna opisująca ekohotel. Elementy drewniane pomalowane są trzykrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew i betonu.
NADRUK
Wydruk wielkoformatowy na folii w wysokiej rozdzielczości 1440 dpi wykonany najnowszą technologią, odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo wydruk zabezpieczony jest laminatem ochronnym UV i antygraffiti.
Zdjęcie poglądowe:
Ilość sztuk przewidzianych do zakupienia: 5 szt.
II/ Miejsce dostawy:
Wymienioną wyżej infrastrukturę terenową należy zamontować (kompletami) :
1/ Zespół Szkolno- przedszkolny w Urlach, działka nr 636/12 przy ul Żwirki i Wigury 2 w Urlach, 05-280 Jadów;
2/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowie, działka nr 646 przy ul 11-go Listopada 15 w Jadowie ,05-280 Jadów ;
3/ Szkoła Podstawowa w Myszadłach, działka nr 329/2, Myszadła 65a w Myszadłach, 05-280 Jadów;
4/ Szkoła Podstawowa w Szewnicy, działka nr 280/1 przy ul Kościelna 28 w Szewnicy, 05-280 Jadów;
5/ Szkoła Podstawowa w Nowinkach, działka nr 63/2, Nowinki 31 w Nowinkach, 05-280 Jadów.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 18.10.2019r.do godz. 10.00.
2. Oferta powinny być dostarczone faksem na nr 25 6754384, e-mailem na adres: slawomir.miaskiewicz@jadow.az.pl, przesyłką pocztową lub osobiście;
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Miejsce i termin realizacji:
III/ Termin dostawy
Wymienione wyżej rzeczy należy dostarczyć i zamontować w terminie do 15 listopada br. Termin dostawy powinien być uzgodniony wcześniej z Zamawiającym.

Wymagania:
V/ Sposób obliczania ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.
VI/ Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena -100%;
VII/ Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
1) wzór oferty;
2) klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą.
Uwagi:
I. Rozwiązania równoważne
1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń.
2. Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zakres równoważności określa Opis Przedmiotu Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zaoferowania danego rozwiązania równoważnego (względem rozwiązania wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia), każdy z wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie tej kwestii. Zamawiający w uzasadnionych przypadku, odpowie na taki wniosek, publikując
swoje stanowisko na stronie internetowej. Odpowiedź nie będzie wskazywać danych pytającego.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczanie
zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, ze oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane) w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii