Przetarg: Zakup suwmiarki

Przedmiot:

Zakup suwmiarki

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach
Anny Jagiellonki 45
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 32 2347361
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,863235,d625bba1bb670cd6eb82b634e91afe20.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup suwmiarki
Treść zapytania:
HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na dostawę suwmiarki cyfrowej.
Koszt dostawy po stronie Dostawcy
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Suwmiarka cyfrowa do pomiaru tarcz hamulcowych, 0-100 mm, długość pinu pomiarowego - 5 mm 1 szt. 474c0d6cdc4298de5ab74d0bdda3c4053a862931.png
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup suwmiarki"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z1814/84125

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 10- 2019 13: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
21- 10- 2019 13: 00

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,863235,d625bba1bb670cd6eb82b634e91afe20.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia -22.11.2019r
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.

Wymagania:
Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.
Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty .
Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.
Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 ).
Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Materiały otrzymane w związku z Postępowaniem zakupowym nie podlegają zwrotowi.
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.
Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁĄBĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.
Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:
- treści zaproszenia do składania ofert
- warunków formalnych
- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia ................................
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni lub dłuższy.
Po zakończonym postępowaniu zakupowym, rozstrzygniętym w drodze licytacji elektronicznej Huta Łabędy S.A. zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawę poniższych dokumentów firmowych:
1. KRS lub CEIDG
2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).
5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.
6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.
7. Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej - UPO.
8.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy imetel@hutalab.com.pl w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowej.
Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych - Irena Mętel - telefon 32 2347361

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii