Przetarg: Przegląd instalacji gazowej - nagrzewnic gazowych

Przedmiot:

Przegląd instalacji gazowej - nagrzewnic gazowych

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicy
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
powiat: Legnica
76 74 77 149 w.22
aleksandra.krawczyk@metraco.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440859
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd instalacji gazowej - nagrzewnic gazowych BL 65AE A
Opis postępowania
Przegląd techniczny instalacji grzewczej zgodnie z DTR urządzenia (dwóch nagrzewnic gazowych BL 65AE A) w budynku warsztatowym w Zakładzie Produkcji Kruszyw w Głogowie (teren Huty Miedzi Głogów),
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
Działając w imieniu KGHM Metraco S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji informujemy, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwłaszcza z przepisem zawartym w art. 6 ust. 1, lit. b), przetwarzanie danych przekazywanych przez wykonawców w postępowaniach SWZ jest zgodne z prawem, w szczególności z uwagi na to, iż jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Grupa asortymentowa B0206 - Konserwacje i naprawy
B0207 - Usługi serwisowe w zakresie utrzymania ruchu maszyn
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: METRACO/WK/19/70957

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440859
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-15 15:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-09-27 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=440859

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
1. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w realizacji przedmiotu postępowania
2. Wykonanie pracy na wysokości z uwagi na lokalizację nagrzewnic (3,9m nad posadzką warsztatu)
3. Termin realizacji - do 7 dni roboczych od daty otrzymania podpisanego zamówienia
4. Termin płatności - 30 dni dla płatności do 3,5 tys zł i 60 dni dla płatności powyżej 3,5 tys. zł od daty wykonania usługi na podstawie protokołu z przeprowadzonej usługi zaakceptowanego przez obie strony bez uwag oraz poprawnie wystawionej faktury VAT,
5. Wykonanie przeglądu w dni robocze w godz. 06:00-14:00
6. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi (części, dojazd, sprzęt pozwalający wykonać przegląd na wysokości, itp.),
7. Podpisanie umowy o sposobie płatności (wzór w załączeniu) w przypadku wygrania postępowania.
8. Udzielenie gwarancji min 6 m-cy.
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty oraz wydatkowanych w ramach realizacji zamówienia przez Oferenta/Wykonawcę, w tym koszt dostawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia oferty przedmiotu zamówienia o parametrach innych (jakich) niż wymagane
Postanowienia umowy/ zlecenia Oświadczenia Sprzedającego:
1. Sprzedający oświadcza, iż:
a. jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP..........
b. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej udostępnianym z dniem 01/09/2019 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów,
d. respektuje postanowienie Kupującego, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności
e. postanowienia jak w literach od b do d mają także zastosowanie w przypadku płatności wierzytelności wyrażonej w walucie obcej z tym, że jej część w wysokości wykazanego podatku VAT należy przelać na tzw. rachunek rozliczeniowy VAT w kwocie PLN pod warunkiem, iż jest ona prawidłowo wykazana na fakturze
2. Jeżeli w związku ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedający nie spełni w okresie zawarcia/rozliczenia transakcji (tj. od dnia dostawy do dnia zapłaty za nią wynagrodzenia) chociażby jednego z wymienionych w nim warunków, płatność zostaje wstrzymana do czasu ich spełnienia. Takie opóźnienie płatności nie stanowi podstawy do żądania przez Sprzedającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Przyjęcie zamówienia do realizacji oznacza akceptację oświadczenia i warunków realizacji zamówienia.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
Klauzula RODO.pdf
UMOWA O SPOSOBIE DOKONYWANIA PŁATNOŚCI wzór.docx

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Aleksandra
Nazwisko: Krawczyk
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: aleksandra.krawczyk@metraco.pl
Telefon: 76 74 77 149 w.22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii