Przetarg: Zakup rur, blach, prętów i ceowników

Przedmiot:

Zakup rur, blach, prętów i ceowników

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELT
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
+48 75 773 4231
Mariola.Rabczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29188/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup rur, blach, prętów i ceowników dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis postępowania:

Część I
1. RURA KOTŁ.B III FI.38X5 16M AT. - Dokumenty kontroli 3.1 lub 2.2 wg PN - EN 10204(Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli) Rura bez szwu z atest - metr 140
1. RURA KOTŁ.B III FI.38X5 15HM AT.- Dokumenty kontroli 3.1 lub 2.2 wg PN - EN 10204(Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli) Rura bez szwu z atest. - metr 880
Długość rur min. 6 m lub więcej.
Tolerancja ilościowa +/- 3%
Wymagany termin realizacja do 31.01.2020
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów
Część II
1. CEOWNIK C120 ST3S/S235JR - Dane techniczne: gatunek ST3S/S235JR+AR .
DOKUMENTY: Atest 3.1. -
kg 644
2. CEOWNIK C100 ST3S/S235JR - kg 800
Długości fabryczne- nie krótsze niż 6 m
Tolerancja ilościowa +/-5 %
Wymagany termin realizacji do 31.12.2019
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów
Część III
1. BLACHA 5X1250X2500 13CRMO4-5/15HM- Dokumenty przy dostawie: Świadectwo jakości 3.1 wg PN-EN 10204:2006 ATEST - kg 1200
Tolerancja ilościowa +/- 3%
Wymagany termin realizacja do 31.01.2020
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów
Część IV
1. PRĘT PŁASKI 80X15 GAT.18G2A - Dostarczyć w odcinkach 6000mm lub 12000mm . Dopuszcza się gatunki równoważne wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr. Dokumenty wymagane przy dostawie: Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Odchylenia ilościowe +-10% - kg 6100
2. PRĘT PŁASKI 60X15 GAT.18G2A - Dostarczyć w w odcinkach 6000mm lub 12000mm. Dopuszcza się gatunki równoważne wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr. Dokumenty wymagane przy dostawie: Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006. Odchylenia ilościowe +-10% - kg 5500
Dostawa oczekiwana do 4 tygodni po otrzymaniu zamówienia.
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów
Część V
1. BLACHA 20 R.FORMAT 42CRMO4/40HM - Dopuszcza się dostawę arkuszy 20x2000x6000 lub 20x1500x6000 Dopuszcza się gatunki równoważne wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr. Dokumenty wymagane przy dostawie: Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006. Odchylenia ilościowe +-10% - kg 5760
Dostawa oczekiwana do 4 tygodni po otrzymaniu zamówienia.
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów
Część VI
1. PRĘT FI 9 GAT.1H18N9T/X6CRNITI18-10> Dostarczyć w w odcinkach 6000mm lub 3000mm Dopuszcza się gatunki równoważne wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr. Dokumenty wymagane przy dostawie: Świadectwo Odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Odchylenia ilościowe +-10% - kg 250
Dostawa oczekiwana do 4 tygodni po otrzymaniu zamówienia
Dostawa do magazynu 015 w godz. 7:00 do 21:00 Elektrownia Bełchatów

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/11719/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/29188/details
Termin składania wniosków/ofert:

22-10-2019 15:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Oddział Elektrownia Bełchatów, ul. Energetyczna 7 Rogowiec 97-400 Bełchatów
Termin wykonania zamówienia:
Część I, III wymagany termin realizacji do 31.01.2020 po otrzymaniu zamówienia Część II wymagany termin realizacji do 31.12.2019 po otrzymaniu zamówienia Część IV, V, VI oczekiwany termin realizacji do 4 tygodni po otrzymaniu zamówienia

Wymagania:
O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zakupowego .
I. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
3. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
5. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13).
6. Urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
7. Wobec Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
1. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
2. Wynika to z Procedury Ogólnej - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE (pkt 3.13),
3. Ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
4. Wykonawca złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
5. Uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym.
Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania zakupowego Wykonawca złoży:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
UWAGI:
1) W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
2) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie zawiadomień i wyjaśnień oraz dokumentów składanych w toku postępowania zakupowego odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - ONEPLACE. Pytania do treści zaproszenia do złożenia oferty należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
3) Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia oraz postanowień zawartych w dokumentacji przetargowej, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości bądź w części (jeśli zamówienie podzielone jest na części) bez podania przyczyn.
5) Komisja przetargowa/prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
6) Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.
7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączonych dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.
8) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia oraz załączników. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono ogłoszenie. Jeżeli Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia bądź jego załączników, będzie to dla Wykonawców wiążące.
9) Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje w Części I, IV i V przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych. W pozostałych Częściach to jest: II, III i VI przeprowadzenie negocjacji handlowych. Do aukcji elektronicznej/negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna/negocjacje handlowe
prowadzone są poprzez platformę zakupową . Negocjacje z Wykonawcami mają charakter poufny. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania. Warunkiem uczestnictwa w aukcji elektronicznej jest posiadanie uwierzytelnionego na platformie OnePlace konta użytkownika.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców o uzupełnienie oferty o KRS, oraz inne oświadczenia i dokumenty, a także do wyjaśnienia treści złożonej oferty, oświadczeń lub dokumentów.
11) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
12) Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa/prowadzący postępowanie rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
13) Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość, że przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
14) Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę spółki Wykonawcy, wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
15) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta uchyla się od zawarcia umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania zakupowego.
16) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową - OnePlace - https://oneplace.marketplanet.pl Okres związania ofertą: 60 dni.
17) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
18) Zamawiający dopuszcza składanie i wybór ofert na poszczególne części dostawy.
19) Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
20) Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
21) Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Mariola Rabczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Mariola.Rabczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:

+48 75 773 4231

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii