Przetarg: Dostawa materiałów

Przedmiot:

Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: WIDO-PROFIL Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 40
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
601714314
dotacje@wido.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212254
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17 Dotyczy dostawy materiałów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest pozyskanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu badawczego. Wykaz materiałów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 44190000-8

Dokument nr: 1212254, 17

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2019r. Ostatniego dnia oferty można złożyć do godziny 12.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, ewentualne załączniki w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski.
Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: WIDO-PROFIL Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice) lub mailowo na adres dotacje@wido.pl.
Oferty składane pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście powinny być dostarczone w godzinach pracy biura tj. 7-15.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@wido.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidywany termin realizacji do 31.10.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Potencjał techniczny
Oferent oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i że nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dodatkowe warunki
WAŻNE - koszt dostawy materiałów pokrywa Dostawca
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena 100pkt
Prosimy o podanie cen w wartościach netto za daną jednostkę (np. m2, szt., arkusz Itp.).
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
WAŻNE - koszt dostawy materiałów pokrywa Dostawca
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów
Wykluczenia
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Zamawiającego oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Adama Mickiewicza 40
32-400 Myślenice
małopolskie , myślenicki
Numer telefonu
601714314
Fax
+48122744081
NIP
6761008998
Tytuł projektu
Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych.
Numer projektu
RPMP.01.02.01-12-0739/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Łapa

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii