Przetarg: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 725 40 41, faks 71 723 13 05
sekretariat@dpin.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. ,,Przygotowanie tras narciarskich w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach do certyfikacji dla organizacji Pucharów Świata i Mistrzostw Świata w narciarstwie biegowym i biathlonie zgodnie z przepisami FIS i IBU"
W zakresie dokumentacji koncepcyjnej i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. ,,Przygotowanie tras narciarskich w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach do certyfikacji dla organizacji Pucharów Świata i Mistrzostw Świata w narciarstwie biegowym i biathlonie zgodnie z przepisami FIS i IBU znajduje się: program funkcjonalno - użytkowy dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) oraz, poza zakresem programu funkcjonalno - użytkowego lub w celu jego rozwinięcia: 1) inwentaryzacja urbanistyczna terenu wyznaczonego w załączniku nr 9 do SIWZ, 2) rysunkowe i opisowe wyznaczenie tras narciarskich na wszystkich niezbędnych dystansach, o kierunkach, szerokościach, nachyleniach oraz o sumie lokalnych i całkowitych podbiegów i zjazdów, zgodnie z aktualnymi przepisami homologacyjnymi FIS i IBU dla tras umożliwiających rozegranie najwyższej rangi zawodów w narciarstwie biegowym i biathlonie, w tym zawodów Pucharu Świata i Mistrzostw Świata w obu dyscyplinach, z uwzględnieniem lokalizacji strefy startu i mety oraz rampy strzeleckiej będącej przedmiotem Projektu Zagospodarowania Terenu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ, odrębnie dla zawodów biegowych i biathlonowych letnich i zimowych. 3) rysunkowe i opisowe opracowanie systemu komunikacji pieszej kibiców w obrębie Polany Jakuszyckiej i tras narciarskich, wraz z wyznaczeniem korytarzy ewakuacji oraz zapewnienia dojazdu pojazdów ratownictwa górskiego. 4) rysunkowe i opisowe opracowanie systemu komunikacji obsługi technicznej, sędziów i trenerów w obrębie Polany Jakuszyckiej i tras narciarskich, 5) rysunkowe i opisowe opracowanie propozycji lokalizacji kamer akredytowanych stacji telewizyjnych w obrębie Polany Jakuszyckiej i tras narciarskich oraz przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej i zasilania elektrycznego podczas zawodów, wraz ze wskazaniem lokalizacji i średnicy niezbędnych przepustów pod trasami narciarskimi, 6) rysunkowe i opisowe opracowanie sposobu umieszczania reklam i oznaczeń graficznych podczas zawodów w obrębie Polany Jakuszyckiej (z wyjątkiem obiektów kubaturowych) i tras narciarskich. 7) rysunkowe i opisowe wyznaczenie letnich turystycznych tras rowerowych i tras MTB w przebiegu wskazanych w planie miejscowym zimowych tras narciarskich. 8) rysunkowe i opisowe wyznaczenie tras rolkostrad zgodnie z aktualnymi przepisami homologacyjnymi FIS i IBU z nawierzchnią utwardzoną w zakresie dopuszczonym obowiązującym planem miejscowym. 9) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", obejmującego docelowe wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzyskanie niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie inwestycji przebudowy, rozbudowy i modernizacji tras narciarskich wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym (MPZP obszar III trasy narciarstwa biegowego), w tym rolkostrad letnich w zakresie dopuszczonym planem miejscowym

CPV: 79930000-2

Dokument nr: 612261-N-2019, ZP/PN/04/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/dpin/aukcje

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 8 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie Wykonawca powinien udokumentować należyte zrealizowanie co najmniej jednej usługi głównej tj. opracowanie co najmniej jednej dokumentacji obejmującej projekt technologii sportowej dla ośrodka sportowego będącego w całości lub w części przeznaczonego na obsługę zawodów narciarstwa biegowego lub zawodów w biathlonie letnim lub zimowym. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 6 SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca składa oświadczenie w oryginale tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 Ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w oryginale tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP; 7. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy PZP (Załącznik nr 1 SIWZ). Wykonawca składa oświadczenie w oryginale tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Wykaz wykonanych usług głównych (Załącznik nr 5 do SIWZ) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu oraz dat wykonania. Wykonawca składa dokument w oryginale tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Zamawiającemu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia Wykonawca przedkłada w oryginale tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Wykaz wykonanych usług głównych (Załącznik nr 5 do SIWZ) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz wykonanych usług głównych (Załącznik nr 5 do SIWZ) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu oraz dat wykonania. Wykonawca składa dokument w oryginale tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Wykaz wykonanych usług głównych (Załącznik nr 5 do SIWZ) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji usług w zakresie opisanym w Rozdziale III SIWZ, podrozdziale III.4, ust. 2 pkt 1) i 2) 20,00
Termin realizacji usług w zakresie opisanym w Rozdziale III SIWZ, podrozdziale III.4, ust. 2 pkt 3) - 16) 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii