Przetarg: Dostawa garaży blaszanych wraz z ich montażem

Przedmiot:

Dostawa garaży blaszanych wraz z ich montażem

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Ostrogocka 43
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 32 292 55 90, Faks: /32/ 292 46 38
sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pod nazwą: ,,Dostawa ośmiu garaży blaszanych (z bra-
mami dwuskrzydłowymi) wraz z ich montażem'*.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Zamówienie nic zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający nic dopuszcza możliwości skła-
dania ofert częściowych.

Dokument nr: 72/20 I 9/TM/ZO/S

Otwarcie ofert: 3) Członkowie Zespołu oceniającego dokonają otwarcia ofert w dniu: 5 listopada 2019 roku, o godz. 10:15; ofert
złożonych po terminie nie otwiera się i nie zwraca ich.

Składanie ofert:
ł) Ofertę złożyć należy w terminie do dnia: 5 listopada 2019 roku, do godz. 10:00.
2) Ofertę należy dostarczyć osobiście łub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamawiającego,
zgodnie z pkt. 1.2. nin. zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1) Termin realizacji zamówienia: do 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2) Okres gwarancji jakości: 12 miesięcy (bez wyłączeń), licząc od daty potwierdzenia przez zamawiającego faktu
odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur)' VAT.
4) Szczegółowe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy określa wzór umowy w sprawie nin. zamó-
wienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wymagania:
2. Procedura udzjelenia zamówienia
1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia z Kategorii (2), tj. o wartości przekraczającej kwotę 5 000 z),
lecz nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzone jest w procedurze
sektorowego rozeznania rynku, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Sosnowieckich
Wodociągach Spółka Akcyjna, dalej ,,Regulaminu sektorowego".
2) Regulamin sektorowy dostępny jest na stronic internetowej zamawiającego: w zakładce => ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE, na podstanie => REGULAMINY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w folderze
=> REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, w pliku pdf => REGULAMIN UDZIE-
LANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH.
3) W każdym czasie i bez podania przyczyny zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia.
5. Warunki zamówienia oraz opis sposobu oceny spełniania przez wykonawców tych warunków
Zamawiający nic ustanawia żadnego z warunków zamówienia, o których mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu sektoro-
wego.
6. Zawartość oferty (wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów)
1) Kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapylania ofertowego oraz stosowne pełnomocnictwo, w przypadku jeżeli oferta podpisywana jesi przez
pełnomocnika, którego umocowanie do jej podpisania nic wynika z ogólnie dostępnego, stosownego dokumentu
rejestrowego wykonawcy (KRS lub CEiDG).
2) Wymagane oświadczenia lub dokumenty należy złożyć w formie
a) oryginału - formularz, o którym mowa w pkt. 6.1. nin. zapytania;
b) oryginału łub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem - pełnomocnictwo, o którym
mowa w pkt. 6.1 nin. zapytania.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych przez zamawiającego dokumentów;
złożone dokumenty nic podlegają zwrotowi przez zamawiającego.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów
i pozostałej korespondencji, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1) W kontaktach między zamawiającym, a wykonawcą dopuszcza się możliwość porozumiewania się oraz przeka-
zywania dokumentów i pozostałej korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: drogą
faksową lub e-mailową w formie skanu(ów) załaczancgo(ych) do listu elektronicznego, zgodnie z pkt. 1.6. lub
1.7. nin. zapytania; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przekazanej przez zamawiającego kore-
spondencji; w przypadku braku takiego potwierdzenia zamawiający uzna, że przekazana przez niego korespon-
dencja na ostatni znany adres e-mail lub numer faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z treścią tej korespondencji.
3) W przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacjach określonych w § 20 Regulaminu
sektorowego, zamawiający umieści informacje na swojej stronic internetowej, a do obowiązku wykonawców
należy zapoznanie się z tymi informacjami.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego; złożenie pr/.cz
wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkuje oddaleniem wszystkich ofert wykonawcy.
2) Pod rygorem nieważności ofertę należy złożyć w formie pisemnej; zamawiający nic dopuszcza możliwości
składania ofert nrzv użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, komputerowo łub inną trwałą i czytelną techniką.
4) Oferta musi być podpisana; za podpisanie oferty, uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(y) upo-
ważnioną^) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy lub stosownym
pełnomocnictwem, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt. b nin. zapytania; wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie,
winny być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę(y) podpisującą(c) ofertę.
5) Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie składanej oferty w taki sposób, aby osoba odbierająca tę ofertę,
nadaną przesyłką pocztową lub kurierską, mogła zidentyfikować postępowanie o udzielenie zamówienia w ja-
kim przedmiotowa oferta została złożona; w tym celu należy posługiwać się nazwa zamówienia, w brzmieniu
nadanym przez zamawiającego fpkt. 3.1. nin. zapytania) łub oznaczeniem zamówienia: zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nie dotrzymanie przez wykonawcę terminu złożenia oferty w wyniku nieprawidłowego
jej oznaczenia.
6) Wykonawca może przed upływom terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie zamawiającemu powiadomienia przed upływem tego terminu.
7) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej zgodnie i pkt.
8.5. nin. zapytania, z zastrzeżeniem, iż. dodatkowo powiadomienie to zawierało będzie określenie: ,,/MIANA",
a przypadku wycofania - określenie: ,,WYCOFANIE"; fakt wycofania oferty przez wykonawcę, nic obliguje
zamawiającego do zwrotu egzemplarzu oferty złożonej w formie pisemnej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym cenę (brutto) i wartość (netto) za wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz stawkę i wartość podatku VAT, obliczonego zgodnie z ustawi} z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedli. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).
2) Cena winna obejmować kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz winna być niezmienna przez
cały okres realizacji zamówienia za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku
VAT, w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen brutto dostaw, których powyższe zmiany będą
dotyczyć; cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji nin. zamówienia,
w szczególności koszty związane z:
a) transportem, rozładunkiem i montażem przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego;
b) każdorazowym dojazdem wykonawcy do siedziby zamawiającego;
c) każdorazowym usuwaniem, w okresie obowiązywania gwarancji, wady przedmiotu zamówienia
w siedzibie zamawiającego.
3) Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena winna być wyrażona cyfrowo i słownie oniż
podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych;
wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasto-
sowaniem matematycznych rcgtił zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z więk-
szą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.
4) Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy iei wybór będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
wskazując nazwę (rodzai) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić tło jego po-
wstania. oraz wskazując wartość bez kwoty podatku: jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wy-
bór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
d) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z po-
daniem znaczenia (wag) tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Po dokonaniu przez zamawiającego czynności badania ofert (ewentualnej poprawie oczywistych omyłek stwier-
dzonych w złożonych w ofertach), zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o jedyne
kryterium oceny: cena /waga -100 %.
2) Spośród ofert nic podlegających oddaleniu, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną
(w kwocie brutto).
3) Jeżeli nic można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatko-
wych.

Kontakt:
4) Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Ryszard SZTELER - Kierownik Działu Mechanicz-
nego, pod nr tel. /32/ 364 43 43 oraz Mariusz KUREK - Inspektor ds. Transportu, pod nr tel. /32/ 364 43 32.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii