Przetarg: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej

Przedmiot:

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515 tel. 343682524, tel.343682461 wew. 61
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej przy ul. Wiraźowej 8A w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej przy ul. Wiraźowej 8A w Częstochowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności:
1) zakup lub wykonanie i montaż bramy rozwieralnej dwuskrzydłowej ocynkowanej - szt.
2) zakup i montaż napędu do bramy wraz z centralą, radioodbiornikiem oraz lampką sygnalizującą - szt. 1,
3) zakup i montaż fotokomórki zabezpieczającej (2 rzędy) wraz z słupkami montażowymi -szt. ł,
4) dostarczenie pilotów do bramy- szt. 10,
5) montaż zasilania do automatyki bramy wjazdowej spod ADM (przejście pod kostką brukową) oraz jego uruchomienie - szt. 1.
3. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z zapisów zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
W związku z powyższym przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin miejsca, w którym wykonywane będą roboty. 3. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia ..29.10.2019r., do godz. 15:00.
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej przy ul. Wirażowej 8A w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2019r., od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, załącznik nr ł.
2. Wykaz robót, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, polegających na montażu bramy wjazdowej z automatyką na co najmniej 2 nieruchomościach, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyska! przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został załączony inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
7. Szczegółowy opis oferowanych urządzeń zawierający dane techniczne wraz z atestami, certyfikatami,
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobęAy uprawnionąAe do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobęAy uprawnionąAe do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnionąAe do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4, 5 i 7 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobe/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać Ofertę.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty cenowe.
XIII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.
XIV. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO", mając jednocześnie na uwadze regulację ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; teł: 34 368 24 61; fax:34 365 12 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania, na podstawie art. 8 oraz ait. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych lub na podstawie innych przepisów prawa, przewidujących w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej w jego wyniku; zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy; Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą profilowane;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych, na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*' na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO**,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
10) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym;
11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
" Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1) Jan Falana - tel. 34 368 25 24, informacje techniczne, Oddział Eksploatacji
przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie.
2) Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii